Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Základní školy a Mateřské školy Zakřany

ŠPP zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě novely zákona č. 82/2015 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 72/ Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných     a mimořádně nadaných.

Školní poradenské pracoviště tvoří:

Mgr. Renata Procházková – ředitelka školy, výchovný poradce

email: zszakrany@zszakrany.cz

Mgr. Helena Kopáčková – školní metodik prevence, třídní učitelka 1. ročníku

email: kopackova@zszakrany.cz

Mgr. Kateřina Malinková – třídní učitelka 2. a 3. ročníku

email: malinkova@zszakrany.cz

Bc. Anna Mecerodová – třídní učitelka 4. a 5. ročníku

email: mecerodova@zszakrany.cz

Telefon kancelář: 546 431 468

Konzultační hodiny poradenských pracovníků pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky jsou po předchozí dohodě během celého pracovního týdne.

Dále v době třídních schůzek tj. 3x ročně v září, listopadu a dubnu a v době konzultačních hodin tj. každý 1. čtvrtek v těchto měsících: říjen, prosinec, leden, březen, červen v době

od 15.00 do 17.00 hod.

Úkoly ŠPP:

Základní škola a Mateřská škola Zakřany, Zakřany 134, 664 84 Zastávka

 

Program poradenských služeb ve škole

 

Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí zákonem č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 564/2004 Sb., § 16 - § 18 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 

1. Školní poradenské služby

 

Školní poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm.

Za poskytování školních poradenských služeb odpovídá ředitelka školy, případně jím pověřený pracovník. Ředitelka školy zodpovídá také za vytvoření programu poradenských služeb a za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.

 

Poradenské služby poskytované školou jsou koordinovány se školskými poradenskými zařízeními v oblasti.

 

Podmínkou pro poskytnutí podpůrných opatření 1. stupně je:

 

a) Návrh pedagogického pracovníka.

b) Podpůrné opatření 1. stupně představuje minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání žáka.

 

Podmínkou pro poskytnutí podpůrných opatření 2 až 5 stupně je:

 

a) Spolupráce poradenského zařízení se zákonným zástupcem nezletilého žáka, se školou nebo školským zařízením.

b) Školské poradenské zařízení vydá zprávu a doporučení.

c) Školské poradenské zařízení sdělí doporučení škole.

d) Škola získá předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka nebo studenta.

 

2. Pracovníci školního poradenského pracoviště

 

Podle obsahu činnosti rozlišujeme:

a) poradenské pracovníky školy, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), včetně nadaných žáků poskytující součinnost školským poradenským zařízením a spolupracující s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků

Výchovný poradce se věnuje problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se SVP, včetně integrace nadaných žáků (viz. příloha č. 1).

 

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence rizikového chování žáků (viz. příloha č. 2).

 

b) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách

třídní učitelé – vytváří vnitřní pravidla třídy, která jsou součástí otevřené a bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klima ve třídě, zprostředkovávají komunikaci s ostatními pedagogy, jsou garanty spolupráce školy s rodiči žáků třídy, podílí se na diagnostice při problémech u jednotlivých žáků a třídního kolektivu, podle pokynů poradenských pracovníků školy vytváří podmínky pro integraci žáků se SVP a nadaných žáků ve třídě, vedou třídnické hodiny s cílem zlepšení a upevnění vztahů mezi žáky

 

další pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, vychovatelé) - učí a vychovávají podle zásad a metod ŠVP, provádí průběžnou diagnostiku žáků a třídy v daném předmětu, výchovné skupiny, věnují pozornost žákům se SVP, registrují signály o možném problému žáka a hledají příčiny a vhodné formy nápravy, konzultují případné výchovné a vzdělávací problémy s třídním učitelem a s pracovníky poskytující poradenské služby školy, spolupracují s rodiči, vedou jednání s rodiči, žákem

 

školní asistent (pokud jej škola má) - není spojen s konkrétním žákem, působí v celé škole. Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování, spočívající např. v pomoci s organizací času, práce a s úpravou pracovního prostředí, motivaci k učení, poskytování formativní zpětné vazby žákovi nebo studentovi, podporu při přípravě na školní práci. Tyto činnosti provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte, žáka nebo studenta. Zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou; zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat. Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí. Činnosti v rodině provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte, žáka nebo studenta. Podporuje přípravu žáka na výuku, rozvíjení čtenářských dovedností, práci se strategiemi přípravy na školní práci, podporuje rozvoj nadání dítěte, žáka a studenta v aktivitách nad rámec školní výuky. Pomáhá s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Organizační činnosti při zajištění školního stravování pro děti a žáky (komunikace se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování apod.), podpora dětí a žáků při manipulaci s pomůckami, při podpoře soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání.

 

3. Program poradenských služeb ve škole

 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

 

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se SVP,

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

c) prevenci školní neúspěšnosti,

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

f) vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

g) na průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

k) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

l) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko - psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče).

 

4. Časová dostupnost služeb poradenských pracovníků školy

 

Konzultační hodiny poradenských pracovníků pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky jsou po předchozí dohodě během celého pracovního týdne.

Dále v době třídních schůzek tj. 3x ročně v září, listopadu a dubnu a v době konzultačních hodin tj. každý 1. čtvrtek v těchto měsících: říjen, prosinec, leden, březen, červen v době

od 15.00 do 17.00 hod.

 

5. Práce s informacemi a důvěrnými daty

 

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, o kterých se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenští pracovníci školy zejména:

§  achovávají mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů žáků a zákonných zástupců žáků,

§  achovávají mlčenlivost o zdravotním stavu žáků,

§  dbají, aby programy, se kterými pracují při poskytování poradenské služby, byly nainstalovány pouze na určených počítačích, byly přístupné až po přihlášení uživatele ke školní počítačové síti,

§  dbají, aby dokumenty týkající se osobních údajů žáka a zdravotního stavu žáka byly uloženy v uzamykatelné skříni a nebyly volně přístupné.

6. Informovanost o poradenských službách školy

 

Program poradenských služeb ve škole je veřejně přístupný na webových stránkách školy, u třídních učitelů nebo v ředitelně školy.

 

7. Účinnost

 

Kontrolu dodržování tohoto programu poradenských služeb vykonává ředitelka školy.

Tento program nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2023 a byl schválen pedagogickou radou

dne 30. 8. 2023.

 

 

 

 

Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy

 


 

Přílohy:

Příloha čl. 1 – Plán práce výchovného poradce

Příloha č. 2 – Plán práce školního metodika prevence

Příloha č. 3 -  Minimální preventivní program školy na školní rok 2023/2024

 

 

 

Příloha č. 1 Plán práce výchovného poradce

I. KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

1. pololetí

- rodičům i žákům 5. ročníku poskytnout informace o možnosti studia na víceletých gymnáziích

2. pololetí

- administrativní zpracování přihlášek, výdej zápisových lístků

- sledování úspěšnosti žáků při přijímacím řízení

 

II. PÉČE O INTEGROVANÉ ŽÁKY

- spolupráce a komunikace se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- sledovat způsob práce s integrovanými žáky a plnění a vyhodnocování IVP

- aktualizace integrovaných žáků a žáků s podpůrným opatřením č. 1

- sledovat integrované žáky při výuce – hospitace

- společně s třídními učiteli, rodiči a ostatními vyučujícími dohlížet na sestavování IVP

- kontrola plnění a vyhodnocení IVP, které provedou třídní učitelé daného žáka

- koordinace poskytování poradenských služeb žákům se SVP se školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků

- shromažďování a evidence doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se SVP a jeho zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

- získání předchozího písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka

 

III. PRŮBĚŽNÉ SLEDOVÁNÍ ŽÁKŮ S VÝCHOVNÝMI A VÝUKOVÝMI OBTÍŽEMI

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP)

- při výskytu výchovných problémů doporučit rodičům spolupráci s odbornými pracovišti

- pravidelně spolupracovat s rodiči, třídními učiteli a v případě nutnosti řešit vzniklé problémy

- v případě potřeby včas kontaktovat pracovníky školských poradenských zařízení a domluvit  

   s nimi odbornou konzultaci nebo návštěvu školy

- hospitace v hodinách

 

IV. PÉČE O NADANÉ A TALENTOVANÉ ŽÁKY

- nadané a talentované žáky v průběhu školního roku zapojovat do soutěží a předmětových olympiád a sledovat jejich umístění, další zaměření a vývoj

- informovat rodiče i žáky o možnosti studia na víceletém gymnáziu

 

V. Zápis do I. třídy

- organizační příprava zápisu ve spolupráci s učitelkami školy zejména s třídní učitelkou 1.

  třídy, která chystá zápis

- průběh zápisu, informace rodičům o možnosti odkladu školní docházky

 

VI. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLNÍM METODIKEM PREVENCE

- v rámci prevence výskytu patologických jevů spolupracovat se školním metodikem prevence, společně se snažit včas odhalovat náznaky a pokusy o jakoukoli formu či náznaky šikany

 

VII. SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍMI UČITELI A OSTATNÍMI PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

- metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP a nadaných žáků

- pomoc při tvorbě IVP a PLPP podle aktuální potřeby spolupracovat při řešení výukových výchovných problémů žáků a žákovských kolektivů

- podle potřeby spolupracovat při přípravě jednání s rodiči a účastnit se jich

- společně s třídními učiteli jednat s rodiči těch žáků, u kterých se vyskytnou problémy výukové, výchovné nebo častá krátkodobá či dlouhodobá absence

- sledovat začlenění nově příchozích žáků do kolektivu třídy

 

VIII. SPOLUPRÁCE S RODIČI ČI ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ

- spolupracovat při vytváření a vyhodnocení IVP integrovaných žáků

- spolupracovat s rodiči při řešení problémů jejich dětí jak v době třídních schůzek, tak mimo ně

 

 

Příloha č. 2 Plán činnosti školního metodika prevence

I. METODICKÉ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

- Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

 

- Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

 

- Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

 

- Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 

- Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímaní kulturní a etnické odlišnosti.

 

- Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 

- Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

 

- Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

 

- Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

INFORMAČNÍ ČINNOSTI

- Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

 

- Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

 

- Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotlivý odborníci).

 

II. PORADENSKÉ ČINNOSTI

- Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování: poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (za spolupráce s třídními učiteli).

 

- Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

 

- Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žáků školou a specializovanými školskými zařízeními.

 

METODIK PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ se zaměřuje zejména na:

a) koordinaci preventivního programu školy,

b) prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu, šikaně a dalším projevům rizikového chování žáků školy,

c) metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (dále jen PSPJ),

d) preventivní práci s třídními kolektivy ve spolupráci s třídními učiteli,

e) vyhledávání žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování ve spolupráci s třídními učiteli,

f) spolupracuje s orgány státní správy, které mají v kompetenci problematiku prevence,

g) vytváří dokument o výsledku preventivní práce školy za školní rok,

h) vede databázi spolupracovníků školy pro oblast PSPJ,

i) shromažďování a evidence odborných zpráv a informací o žácích od orgánů státní správy a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů,

j) vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti metodika prevence.

 

Příloha č. 3 - 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

Školní rok 2023/2024

 

Základní škola a Mateřská škola Zakřany


1.     Úvod

 

V rámci minimálního preventivního programu vedeme děti ke zvládání běžných životních situací, poskytujeme jim poznatky a vědomosti v dané oblasti, pomáháme předcházet problémům se sociálně patologickými jevy, jako je kouření, pití alkoholu, experimentování s drogami, šikana, rasismus, násilí, nesnášenlivost

a kyberšikana. Zaměřujeme se také na prevenci školní neúspěšnosti. Na realizaci tohoto programu se podílejí všechny pedagogické pracovnice školy. Svými postřehy a situacemi přispívají k tvorbě dalších bodů a postupů při plnění MPP.

 

 

2.     Dlouhodobé cíle

 

·         Vést děti ke zdravému způsobu života zdravému životnímu stylu,

·         vést děti k odpovědnosti za své chování v rámci třídy i celé školy,

·         rozvíjet komunikační dovednosti,

·         pomáhat dětem hledat pomoc při řešení problémů,

·         vést žáky k rozhodnosti při řešení různých situací,

·         tvořit zdravé a estetické prostředí společně s dětmi,

·         vytvářet příznivé klima ve třídě.

 

          Krátkodobé cíle

 

·         Společně vytvořit pravidla třídy na začátku školního roku,

·         zmapovat klima třídy pomocí emočních karet a her,

·         vytvořit základy spolupráce v novém třídním kolektivu,

·         seznámit děti se školním řádem a dbát na jeho dodržování,

·         zajistit volnočasové aktivity pro děti.

 

 

3.      Realizace

 

V případě potřeby se mohou děti okamžitě obracet na třídní učitele. Výchovně vzdělávací působení proti patologickým jevům bude probíhat v rámci projektové výuky, v Prvouce, v Přírodovědě i dalších vyučovacích předmětech.
Dále v preventivních programech realizovaných jinými organizacemi a přednáškách.
Zaměřovat se budeme na témata:

 

 

·         Hodnota zdraví,

·         mezilidské vztahy,

·         řešení problémů, pomoc dospělých,

·         přírodní látky, jejich prospěšnost a škodlivost,

·         léky, vitamíny, zásady užívání, rizika užívání léků bez doporučení lékaře,

·         dovednost odmítat drogy, cigarety a alkohol,

·         chemické prostředky v domácnosti a manipulace s nimi,

·         linka důvěry, dětská krizová centra,

·         včasné diagnostikování soc. patologických jevů – šikana, záškoláctví, kouření, drogy, vandalismus.

 

 

Konkrétní zapracování okruhů do jednotlivých ročníků a předmětů

 

1. ročník

 

Prvouka

     Rodina a přátelé

     Zdravá výživa

     Nemoc, úrazy

     První pomoc

     Zdravý životní styl

     Sebeúcta, sebedůvěra

     Dopravní výchova

     Pomoc druhým

 

Tělesná výchova

     Překonávání překážek, respekt, tolerance

     Hrajeme v duchu fair play

 

 2. ročník

 

Prvouka

     Já a moji kamarádi

     Léky

     Zdraví a nemoc

     Zdravá výživa

     Rodina

 

Čtení

     Pomoc druhým

     Vztahy mezi dětmi

     Vztahy mezi dětmi a dospělými

 

Tělesná výchova

     Hrajeme v duchu fair play

 

 3. ročník

 

Prvouka

     Lidské tělo

     Životospráva

     Rodina

     Režim dne

     Zdravý životní styl

 

Čtení

     Sebeúcta, sebedůvěra

     Rodina, Lidské rasy

 

 

Výtvarná výchova

     Zdravá strava

     Člověk v pohybu

     První pomoc

 

Tělesná výchova

     Překonávání překážek

     Hrajeme v duchu fair play

 

    4. ročník

 

    Přírodověda

Naše zdraví a tělo

         

    Vlastivěda

        Ochrana životního prostředí

        Národnostní menšiny

 

     Tělesná výchova

         Překonávání překážek

         Hrajeme v duchu fair play

         Zdravý životní styl

 

    Čtení

        Vztahy ve třídě

        Rodina

        Lidské rasy

 

 

   5. ročník

        

   Přírodověda

       Lidský organismus

       Rodina

       Muž a žena

          

   Vlastivěda

      Člověk a prostředí

 

  

Tělesná výchova

     Hrajeme v duchu fair play

     Posílení fyzické odolnosti

     Odolnost vůči stresu

 

Čtení

     Řešení problémů, vztahy

     Odpovědnost za své chování

     Lidské rasy

 

 

Volnočasové aktivity

      Angličtina hrou pro 1. a 2. ročník – Mgr. Miriam Báčová

      Angličtina hrou pro 3. až 5. ročník – Mgr. Miriam Báčová

Hudebně – pohybový kroužek – Mgr. Helena Kopáčková

Sluníčko – setkávání dětí předškolního věku – Mgr. Helena Kopáčková

Sportovní kroužek – Ing. Magdalena Krejčíková

Šikulka – Mgr. Helena Oswaldová

 

Jednorázové aktivity

     Výukové programy zaměřeny na zdravý životní styl, prevenci soc. patologických jevů, 
      bezpečnost v silničním provozu, kyberšikanu.

Besedy, Den otevřených dveří, Sportovní den, Škola v přírodě, spaní ve škole.

      Klima třídy  - zjišťování vztahů mezi dětmi v kolektivu pod vedením třídního učitele nebo

      specializovaného pracovníka.

      Sebehodnocení dětí pomocí technik Semafor, Měřák, hodnotící květinky v učebnicích,
      emoční karty.

                             

Spolupráce s rodiči

      Informace na třídních schůzkách.

Informační letáky.

Konzultační hodiny – každý první čtvrtek v měsíci.

Putování s broučky.

Příprava vánočního jarmarku.

Společná posezení u táborového ohně.

Příprava pohádkového lesa, cesty.

Pomoc rodičů při zajištění odměn pro děti na škole v přírodě.

 

4.     Strategie uplatňované při aplikaci Minimálního preventivního

     programu:

 

      1., 2., 3. ročník

·         Výchova ke zdravému životnímu stylu – ochutnávky ovoce a zeleniny, mléko do škol,

·         navozování příznivého klimatu ve škole,

·         včasné odhalování specifických poruch učení,

·         spolupráce s rodiči,

·          základy etické výchovy v hodinách a komunitních kruzích,

·          nabídka volnočasových aktivit.

 

4., 5. ročník

 

·         Výchova ke zdravému životnímu stylu -  ochutnávky ovoce a zeleniny, mléko do škol,

·          rozvoj etického a právního vědomí, občanských postojů v hodinách a komunitních kruzích,

·         správné využití IT a médií,

·         všestranný rozvoj osobnosti žáka,

·         důraz na spolupráci s rodiči,

·         nabídka volnočasových aktivit.

 

MPP je otevřený dokument, který je doplňován o další možnosti a nápady, jak dále podporovat správné klima ve třídách, rozvíjet emoční inteligenci, posilovat odolnost vůči stresu i zátěžovým situacím a celkově podporovat příznivé klima v celé škole.

                    

 

Vypracovala:  Mgr. Helena Kopáčková a kolektiv pedagogických pracovnic