Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021

vzhledem ke COVID-19 OBECNÉ INFORMACE

 

Škola zahájila ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžadovalo prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

Při zahájení školního roku škola zaktualizuje kontakty na zákonné zástupce žáků (telefonní čísla a e-maily).

Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nebude konat.

Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce).

Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), budou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s žáky školy a zaměstnanci školy.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 

U vstupu do budovy školy, v každé třídě, na chodbě, v jídelně, ředitelně, družině, hygienickém zařízení, jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

 

Po příchodu do školy je žákům změřena teplota a po přezutí v šatně jim paní školnice vydesinfikuje ruce. Po příchodu do třídy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Učitelé na nutnost takového postupu opakovaně upozorňují.

 

Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání jednotlivých tříd. Větrání tříd se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

 

Dále je zajištěno bezpečné osoušení rukou – pouze jednorázovými papírovými ručníky.

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.

 

Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy nebo po zahájení vyučování.

 

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

 

Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.

 

V budově školy či školského zařízení není povinnost nosit roušky. Povinnost nošení roušek by se však mohla vztahovat na pořádání hromadných akcí (více u informací k hromadným akcím). Zavedení povinnosti nosit roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semaforu. V případě, že bude okres zařazen do stupně pohotovosti II (oranžová barva), zavede příslušná krajská hygienická stanice povinnost nošení roušek ve společných prostorech škol a školských zařízení.

Pořádání hromadných akcí – Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. 8. 2020 zakázalo pořádání hromadných akcí nad 1000 osob (pokud se pořádají převážně ve vnějších prostorech), resp. do 500 osob (pokud se pořádají převážně ve vnitřních prostorech) s tím, že je povinnost nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu v případě, že počet účastníků ve stejný čas přesahuje 100 osob. V případě, že se škola rozhodne hromadnou akci uspořádat, budou nastavena pravidla tak, aby se minimalizovalo riziko šíření nákazy.

U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

 

DISTANČNÍ VÝUKA

 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy/oddělení. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

-          Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.

-          Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.

 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 

·          příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – 

 žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

·         příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit

       zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného

       vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se

       podle následujícího bodu,

·         příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve

       škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem

       připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od

       ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce

      nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy;

     

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 

Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak:

 

·         V rámci možností škola zajistí oddělení a co nejmenší kontakt různých skupin (rozložení vydávání obědů pro skupiny žáků).

·         Hygiena a úklid bude prováděn podle hygienických pravidel stanovených manuálem.

·         Bude kladen důraz na nutnost mytí (dezinfekci) rukou před odebráním stravy.

·         stravu (včetně polévky), saláty, sklenice s pitím a příbory bude vydávat paní kuchařka u výdejního okénka.

·          Na dodržování hygienických pravidel bude dohlížet určený pedagogický dozor.

·         Po ukončení stravování budou stoly a židle očištěny a dezinfikovány