Základní škola a Mateřská škola Zakřany,

Zakřany 134, 664 84 Zastávka

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

Školní družina je určena zejména pro mladší žáky naší školy a je v provozu od pondělí do pátku od 11:30 do 16:30

Vychovatelkou ŠD je Mgr. Edita Nábilková.

 

Činnost školní družiny: odpočinková (individuální výběr společenských her, stavebnic, četba pohádek, DVD)

rekreační (pobyt na hřišti, vycházky do lesa, do okolí školy,…)

sportovní (soutěže, míčové hry, hry s přeběhy, atd.)

přírodovědná (sběr přírodních materiálů, poznávání

stromů, zvěře, rostlin,…)

esteticko-výchovná (ilustrace pohádek, tematické kresby

a malby, …)

pracovně-technická (zhotovování drobných dárků, práce

se stavebnicí Merkur, Lego, skládání z papíru, aj.)

sebevzdělávací (hry se slovy, skládání puzzle, pexeso,

vědomostní soutěže, apod.)

 

Další akce ŠD - sportovní soutěže, turnaje, vánoční výstava a besídka,

tematické výrobky na aktuální dané téma např. roční období (jaro, léto,….)

 

 

Vážení rodiče,

předkládáme Vám pokyny pro uvolňování žáků ze školní družiny a prosíme Vás o jejich důsledné dodržování.

 

Uvolňování žáků ze ŠD:

a)      samostatně dle údajů rodičů uvedených na zápisním lístku

b)      vyzvednutím dítěte rodičem nebo osobou jmenovitě uvedenou na zápisním lístku

c)      na základě písemné žádosti rodičů, která musí obsahovat tyto údaje:

Jméno dítěte, datum uvolnění, přesný čas uvolnění, podpis rodičů, zda dítě odchází samo nebo v doprovodu osoby, která není uvedena v zápisním lístku a větu –„Od této doby přebírám za své dítě plnou zodpovědnost.“

V těchto případech přebírá rodič za dítě veškerou odpovědnost od doby uvedené na žádosti o uvolnění.

V zájmu bezpečnosti žáků nelze žáka uvolnit na základě telefonické žádosti, e-mailu a neúplného písemného sdělení.

 

 

 

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

 

 

Jméno, příjmení dítěte:………………………………………………………………………

 

Datum uvolnění:………………………………………………………………………………

 

Přesný čas uvolnění:…………………………………………………………………………

 

Odchází dítě samo:                                 ANO                  NE

 

Odchází dítě v doprovodu:                    ANO                  NE

 

 Pokud ano, s kým:…………………………………………………………..…………………      

 

 

„Od této doby přebírám za své dítě plnou zodpovědnost.“

 

 

………………………………………

podpis zákonného zástupce dítěte