Historie Základní školy Zakřany

 

     Prakticky až do roku 1874 nebyly Zakřany samostatnou obcí. Do této doby tvořily obce Lukovany, Příbram, Popovice a Zakřany jeden správní celek. I škola byla společná. Obecní zastupitelstvo bylo společné pro všechny čtyři obce. Starosta byl volen nejčastěji z obce Popovic, někdy i z Lukovan nebo z Příbrami. Radostně bylo přijato zřízení vlastní samosprávy od roku 1874. To byl taky nejdůležitější předpoklad pro vznik samostatné zakřanské školy.

      V roce 1875 chodilo jen ze Zakřan do Popovic 111 dětí. Je potřeba si připomenout, že do jedné školy chodili žáci celých 8 let, a že škola měla jen tři třídy. Těžko si dnes můžeme představit, jak takové vyučování, kde ve třídě sedělo několik desítek žáků s velkými věkovými rozdíly, vypadalo. Ale vraťme se zpět k historii školy.

      Žákům trvala cesta skoro hodinu. Vesnice byly spojeny jen polní cestou kolem zmoly, která byla velmi nerovná a obtížně schůdná. Stávalo se, že v zimě a na jaře, nemohli žáci chodit do školy, protože cesta byla velmi nebezpečná. Ve školní kronice se k tomu píše:

„Dítek ke školnímu vyučování povinných počet přes 100 obsahoval, které do vzdálených Popovic školu navštěvovati povinny byly. Z těchto však sotva 50 do Popovic chodilo. Dítky, které do školy chodily, byly ze zámožnějších rodin, vším potřebným opatřené – v čas nepohody v zimě a na  jaře je rodiče jejich do školy dováželi a přiváželi – avšak chudobnější děti tohoto dobrodiní postrádaly a větším dílem doma skotačily.“

        Z těchto důvodů sepsala obec roku 1874 žádost o stavbu nové školy  a vyslala komisi k c.k. zemské radě. Stavba školy však povolena nebyla. Jako důvod bylo uvedeno, že Zakřany nejsou hodinu cesty vzdálené od Popovic. Obec se však odvolala k c.k. ministerstvu kultu a vyučování, kde své důvody vysvětlila, načež byla stavba povolena.

       Na tehdejší poměry byla škola velice dobře vybavena. Měla dvě učebny a záchody v prvním poschodí a v přízemí byl byt pro řídícího učitele o kuchyni a dvou pokojích a světnička pro podučitele s komorou. Místa se však stále nedostávalo. Scházela zahrada, tělocvična a vedlejší školní místnosti. Proto musela obec v 1890 po nařízení c.k. okresního školdozorce zbořit pastoušku a na jejich místě vybudovat školní hospodářství.

V nové škole se začalo s velkou slávou vyučovat 15. února 1877.

      Počet žáků navštěvujících školu v roce 1877 byl 127 (v jedné třídě). Proto když navštívil školu pan c.k. okresní školdozorce Vilém Dechet, doporučil místní školské radě otevření druhé třídy. Během jediného roku se zrodila v Zakřanech dvojtřídka.

Roku 1899 bylo zapsáno 172 dětí. Proto bylo od 1. listopadu 1899 zavedeno polodenní vyučování. To vedlo k rozhodnutí vystavět novou školu.

      Předseda školské rady a starosta obce zamýšleli přistavět školu ke stávající, ale vzhledem k tomu, že místo bylo vlhké od potoka a z důvodů, že by se muselo zbourat hospodářské stavení u školy se od tohoto záměru ustoupilo a nové místo se vyhlédlo na trati „Nivy“ za vesnicí.

      Stavět se začalo 5. května 1902 a zakončena byla 20. října 1902. Začátkem listopadu byla škola vysvěcena a od 6. prosince 1902 se začalo s vyučováním 74 žáků III.třídy. V nové škole byly dvě učebny, z toho jedna nevybavená pro pozdější rozšíření, dva záchody a kabinet. Dále zde byl zřízen byt pro učitele s jednou světnicí, kuchyní, komorou, sklepem, dvěmi dřevníky a chlívky. Pro podučitele byl byt s jednou světnicí.

Od roku 1907 byla při první třídě zřízena pobočka, takže trojtřídní škola se prakticky změnila ve čtyřtřídní.

      V roce 1914 potom nastala těžká doba, protože vypukla  I.světová válka. I ta se dotkla života školy. Zůstali v ní pouze dva učitelé, takže se vyučovalo po půl dnech.

      Potom následovalo období I. republiky, kde se v plné šíři projevilo vlastenecké cítění, láska k vlasti a její bohaté historii. Na druhé straně se v životě školy projevily následky hospodářské krize v třicátých letech. Nemajetným žákům byly zdarma zapůjčeny knihy. Byla to těžká doba, jak o ni svědčí i zápis ve školní kronice: „Drahota trvá a dělníci pro skrovné výdělky mnoho trpí a tím většina dětí chudokrevných. Tvářičky červené jsou teď vzácností.“  Horší doba měla ještě přijít.

      V této době také začínají odcházet žáci do škol vyššího typu. Přecházeli většinou do rosické měšťanky, někdy i na střední školu. Většina žáků zůstávala a povinných 8 let školní docházky absolvovala v Zakřanech.

      Hůře než I. světová válka zasáhla do života školy II. světová válka. Z knihovny byly vyřazovány vlastenecké a pokrokové knihy. Stránky v učebnicích byly zalepovány, texty začerňovány. Do škol byla zavedena povinná němčina, všude vládl strach, nejistota a obavy.

           Po válce se škola stala dvojtřídní s pěti ročníky. Starší žáci odcházeli do Zbýšova. Potom se počet tříd zvýšil opět na tři a od školního roku 1959/60 opět klesl na dvě. Tento stav trval až do roku 1998/1999, kdy se zvedl počet tříd znovu na tři. Od tohoto roku byla také znovu využívána stará budova (Zakřany 92- u kostela) pro potřeby školy. Byla zde umístěna jedna třída a školní družina.

     Po válce byly obě školní budovy rekonstruovány. V roce 1947 byl zaveden do školy vodovod, v roce 1950 byly položeny parkety. V roce 1953 byla vyměněna okna. V roce 1969/70 byla u školy postavena prostorná tělocvična. V roce 1982/83 byla ve škole postavena kotelna a vybudováno ústřední topení. V roce 1985 byla ve škole vybudována výdejna stravy a jídelna. Od roku 1986 je ve škole družina. Od roku 1995 je škola plynofikována.

 

     V roce 2001 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení školy i tělocvičny a v roce 2008 celková rekonstrukce kotelny. V roce 2009 byla odizolována polovina školy, jako příprava pro budoucí rekonstrukci bytu. V květnu 2010 začala a v srpnu 2010 byla dokončena přestavba obecního bytu, ve kterém byla nově zřízena školní družina, menší třída, jídelna s výdejnou stravy a WC pro zaměstnance. Od září do listopadu 2010 proběhlo zateplování celé budovy školy, včetně tělocvičny, výměna oken v tělocvičně, nová fasáda kolem celé budovy a výměna hlavních vchodových dveří školy.

 

     V současné době se již všechny aktivity školy odvíjejí pod jednou střechou a odpadlo tak složité stěhování, kdy žáci 1. a 2. ročníku a školní družina byla umístěna v budově Zakřany 92 (u kostela) a na oběd museli žáci docházet do školní jídelny na obecní úřad Zakřany 7.

 

V roce 2012 byla započata a v roce 2013 byla dokončena úprava školní zahrady. Nejprve byla zakoupena venkovní tabule s posezením a nyní venkovní domeček, pyramida Čmelda, šestihran Natála a věž Agnes které využívají hlavně děti ve školní družině při venkovních pobytech na školní zahradě. Byl také srovnán povrch zahrady navezením štěrku.

 

V roce 2015 byly dovybaveny všechny třídy novými skříněmi a o jarních prázdninách byla vymalována malá třída na bílo-zeleno, ředitelna na modro-béžovo a jídelna na bílo-žluto. V době hlavních prázdnin jsme v malování pokračovali. Šatnu máme hnědo-broskvovou, školní družinu béžovo-růžovou

a chodbu oranžovo-zelenou, kde bylo odstraněno staré dřevěné bednění.

 

V roce 2016 v malování pokračujeme. Na bílo byly natřeny všechny dveře

a v době hlavních prázdnin jsme vymalovali WC dívek, chlapců, personálu, výdejnu stravy a 2 největší třídy školy. Také byla opravena, natřena

a oplechována zídka u školy, natřen plot s vraty a postaven nový plot kolem školní zahrady. Na konci hlavních prázdnin byla ještě vyměněna světla na hlavní chodbě za lépe svítící zářivky.

 

V roce 2017proběhla v době jarních prázdnin oprava a výměna pisoárů na WC chlapců a o hlavních prázdninách byl vyměněn koberec v ředitelně školy, dokončeno položení chodníku před školou, dokončen plot podél zahrady školy

a navezen další štěrk jako povrch na zahradě školy, na kterou byl také připevněn koš na košíkovou.

 

V roce 2018 jsme zakoupili nové výukové koberce do tříd, skříň pro žákovskou knihovnu, skříňku na pitný režim pro žáky, skříň, koberec a dětskou sedačku do školní družiny, nové posezení Pohoda se slunečníkem na zahradu školy a stoly se židlemi do školní jídelny. Dále bylo na zahradě školy zřízeno nové ohniště s dřevěným posezením kolem něj.

 

V roce 2019 byla zakoupena nová lavička do tělocviku, stojan na mapy, opraveny žaluzie v oknech a pořízeny do nich sítě proti hmyzu. Dále bylo dokoupeno další posezení Pohoda na zahradu ZŠ a další lavičky k venkovnímu ohništi na zahradě školy. Pro každou třídu byly přivezeny a dětmi ozdobeny betonové nádoby na osetí zeleninou v rámci pracovních činností. Také bylo zakoupeno nové zahradní nářadí. V době hlavních prázdnin byla ve třídě a na chodbě školy opravena podlaha a položeno nové linoleum. Do školní jídelny-vývařovny a školní jídelny-výdejny byly pořízeny nové skříně na nádobí. A do školní jídelny-výdejny také nová myčka na nádobí. Obec Zakřany zajistila vymalování školní jídelny-vývařovny a instalaci nových dveří mezi školou a tělocvičnou. Chodba kolem dveří byla také vymalována. 

 

V roce 2020 byla provedena přeinstalace počítačové sítě, zakoupen nový počítač do třídy, zavedena teplá voda do dvou tříd, vyměněna umyvadla a obklady kolem nich. Na WC pro zaměstnance byla instalována bezdotyková baterie. Dále byla vybourána mezi školní družinou a 1. třídou zeď na nové dveře a ŠD vymalována.

 

V roce 2021 byla zakoupena pečící pánev, stůl a robot s příslušenstvím do školní jídelny, skříně na chodbu školy, nové nástavce na žákovskou a učitelskou knihovnu, učitelský stůl a dětský koberec do školní družiny a 15 tabletů pro žáky naší školy. Dále bylo pořízeno velké dřevěné pískoviště na zahradu školy.