Pravidla a organizace vzdělávání žáků 1. stupně od 25. května 2020

 

1. Příchod žáků do školy:

Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka členem společné domácnosti). Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

 Žáci budou do školy vpouštěni jednotlivě. Nejdříve od 7.20 podle pokynů paní školnice, která žákům nejprve změří teplotu. Ti se následně přezují v šatně, vydezinfikují si ruce

a následně se odeberou do své třídy, kde si odloží svoje oblečení, umyjí si ruce a posadí se

na své místo dle pokynů vyučujícího.

 

Žáci musí pedagogickému pracovníku předat v písemné podobě podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud tak žák neučiní, nebude se moci vzdělávání účastnit. (nové čestné prohlášení Vám zasílám emailem; použijte tento nový formulář)

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 

 2. V budově školy:

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). Ihned po příchodu do třídy si všichni žáci umyjí a vydezinfikují ruce.

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné! Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). O použití roušek ve třídě rozhodne pedagogický pracovník podle charakteru činnosti.

Pitný režim nebude pro žáky školy do 30. 6. 2020 zajišťován. Pouze při obědech pro žáky, kteří na něj budou chodit. Proto je nutné, nosit si do školy vlastní pití.

 

3. Organizace vzdělávání:

Dopolední blok vzdělávacích aktivit:

Pro žáky 1. ročníku bude výuka probíhat v době od 7.55 do 11.35 ve třídě 2. a 3. ročníku.

(V 7.55 již začíná výuka 1. ročníku)

Pro žáky 2. a 3. ročníku bude výuka probíhat v době od 7.50 do 11.30 (2. ročník ve třídě

1. ročníku a 3. ročník ve školní družině). (V 7.50 již začíná výuka 2. a 3. ročníku)

Pro žáky 4. a 5. ročníku bude výuka probíhat v době od 7.45 do 11.25 ve třídě 4. a 5. ročníku.

(V 7.45 již začíná výuka 4. a 5. ročníku)

Na teplé obědy budou žáci chodit dle pokynů vyučujících v době 11:30 – 12:00.

Odpolední blok zájmových aktivit: 12:00 – 14:30

 

4. Odchod ze školy:

 Po skončení vzdělávání žáci odcházejí společně ve skupině pod dohledem pedagogického pracovníka do šaten a po přezutí odcházejí ze školy. Žáci opouštějí školu sami. Po odchodu

z budovy přebírají odpovědnost za žáky zákonní zástupci. Škola nese odpovědnost za žáky pouze během jejich účasti na vzdělávání.

Žák může v průběhu odpolední aktivity opustit školu pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, který obdrží pedagogický pracovník před odchodem žáka.

Po opuštění budovy školy přebírá vždy za žáka odpovědnost jeho zákonný zástupce.

Pokud se žák zúčastní odpolední aktivity, napište nám prosím písemně:

a) do kdy žák ve škole bude

b) kdo si jej vyzvedne nebo jestli bude odcházet sám           

 

5. Hygienická pravidla:

 Žáci musí být vybaveni dvěma rouškami a sáčkem pro jejich uložení. Žáci jsou povinni respektovat další pokyny pedagogického pracovníka pro dodržování hygienických pravidel. Opakované nedodržování stanovených hygienických pravidel, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka pedagogem, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

6. Podezření na možné příznaky COVID-19:

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. Je nutné, aby zákonný zástupce v tomto případě zajistil bezodkladné vyzvednutí dítěte. O podezření informuje škola také spádovou hygienickou stanici. Vážení rodiče, v souvislosti s riziky plynoucími z možné nákazy a stanovenými postupy při řešení podezření o výskytu nákazy ve škole, viz výše, žádáme, abyste pravidelně před odchodem do školy pečlivě kontrolovali zdravotní stav vašich dětí. V případě, že se u vašich dětí vyskytnou příznaky, které by mohli vyvolat podezření o nákaze koronavirem (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, nachlazení, bolest hlavy, bolest v krku, dušnost, …), děti do školy neposílejte. Děkujeme

 

 

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že na základě rozhodnutí MŠMT

 je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žákům prvního stupně ve škole.

Účast žáků je zcela dobrovolná.

Zasílám Vám dotazník, který prosím vyplňte co nejdříve a zašlete mi jej zpět na tento email zszakrany@zszakrany.cz nejpozději však do 14. 5. 2020.

Dále Vás upozorňuji, že přijetí žáka je podmíněno podepsáním čestného prohlášení (viz. další příloha), které je nutné předložit při prvním vstupu do školy. Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Tiskopis čestného prohlášení je také možné vyzvednout ve škole vždy v úterý a pátek v době od 8.00 do 12.00.

Vzhledem k tomu, že skupiny mají být neměnné, je možné se ze skupiny odhlašovat, ale nikoli později přihlašovat. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.     O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Pokud to bude možné, plánujeme rozdělení žáků ke svým třídním učitelům.

Dopolední vzdělávací aktivity budou probíhat každý den v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (přibližně do 11:30). Budou převážně zaměřeny na plnění úkolů distanční výuky. Na to budou v případě zájmu navazovat odpolední aktivity (maximálně do 14:30). To nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách. Nejedná se o školní družinu, proto odpolední činnosti budou pro všechny bezplatné.

ORGANIZACE:

- cesta do školy a ze školy - platí stanovená krizová opatření (rouška, odstup osob 2 metry),

- vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám; žáci přicházejí do školy v době od 7:20 do 7:45, do školy vstupují jednotlivě dle pokynů paní školnice

- v budově školy - ve společných prostorách školy (chodba, šatna, WC, ...) platí povinnost nosit roušku; každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení

- ve třídě – v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup dva metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

- výuka začne v pondělí 25. 5. 2020.

Zájemci o školní stravování se musí přihlásit u vedoucí školní jídelny nejpozději do 18. 5. 2020.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka ze skupiny. Tyto informace budou upřesněny těsně před znovuotevřením školy

Předem děkuji za Vaši brzkou odezvu                       Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy