Základní škola a Mateřská škola Zakřany,

Zakřany 134, 664 84 Zastávka

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zakřany jako věcně

a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §165 odst. 2 písm. b)

a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla takto:

K předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 je přijato dítě

s registračním číslem:

M01/2019

M02/2019

M03/2019

M04/2019

M05/2019

M06/2019

M08/2019

M09/2019

M11/2019

M12/2019

M13/2019

M14/2019

 

 

Odůvodnění:

Na základě podané žádosti zákonných zástupců, ředitelka ZŠ a MŠ rozhodla

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Zakřany od 1. 9. 2019.

Dítě je zdrávo, byly dodrženy podmínky §50 č. 258/2000Sb, o ochraně zdraví, ve znění pozdějších předpisů, dítě se podrobilo pravidelným očkováním.

 

V Zakřanech 4. 6. 2019