Mateřská škola Zakřany

Zakřany 102, 664 84 Zastávka


školka


Naše mateřská škola se nachází téměř v samém centru obce Zakřany. Provoz MŠ je od 6.45 do 16. 15 hodin.

Je to mateřská škola jednotřídní, která je prostorná a obklopená školní zahradou. Navštěvují ji zpravidla děti 3–6-ti leté.

Mateřskou školu navštěvují převážně děti ze Zakřan.

Školné činí 300,-Kč za měsíc.


 Ředitelka školy – Mgr. Renata Procházková

účetní – Silvie Baráková

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ

 

Vedoucí učitelka – Mgr. Eva Ptáčková

Učitelka – Bc. Eliška Mecerodová

Asistentka pedagoga – Eva Stará

Nepedagogičtí zaměstnanci MŠ

 

Školní asistentka – Eva Stará

Školnice – Andrea Kolářová

Zaměstnankyně výdejny stravy – Jitka Hudecová

Školní rok 2021/2022

Počet tříd Počet dětí
1třída 27

Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy

 pro školní rok 2022/2023

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Zakřany (dále jen „mateřská škola“), stanovuje kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Podle ustanovení §34a školského zákona se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (děti, které od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dosáhnout 6 let nebo mají udělen odklad školní docházky).

 

 

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává

Základní škola a Mateřská škola Zakřany

budou další děti přijímány podle těchto kritérií:

 

  1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (obec Zakřany), které do 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší. (4b.)
  1. Děti s trvalým pobytem v obci Zakřany podle věku od nejstarších po nejmladší. (3b.)
  1. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích - podle věku od nejstarších po nejmladší. (2b.)

Doplňující kritérium:

 V případě, že více dětí než lze přijmout dosáhne stejného počtu bodů, bude rozhodovat věk dítěte a trvalý pobyt ve školském obvodu (tj. v obci Zakřany). V případě shody (stejné datum narození + trvalý pobyt ve školském obvodu) rozhodne los.

 

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu

(tj. v době zápisu do MŠ).

Zakřanech 1. 3. 2022                                            Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy

 

 

PLÁN SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

Školní rok 2021-2022

(je možné, že některé plánované akce nebudou být moci naplněny

z důvodu zvýšených hygienických opatření)


-          Návštěva ZŠ

-          Návštěva školní kuchyně a společenského sálu

-          Zakřany – aktuální nabídka div. společností, vých. koncerty, kouzelník

-          MŠ Babice – aktuální nabídka divadelních společností

-          Lukovany – aktuální nabídka divadelních společností

-          ZUŠ Zbýšovtématické koncerty, tanec, výtvarná výchova

-          Zahrádkáři a pěstitelé – výstava se spoluúčastí

-          Divadlo Radost – výběr z programu

-          Divadlo Boleslava Polívky – výběr z programu

-          Kulturní středisko Zbýšov – aktuální nabídka

-          Návštěva Mikuláše a Čerta

-          Vánoční výstava

-          Vystupování dětí pro seniory a veřejnost k Vánocům

-          Vánoční besídka v MŠ

-          Koledování po vesnici

-          Maškarní karneval

-          Vítání jara se ZŠ

-          Předplavecký kurz předškoláků

-          Návštěva místní knihovny

-          Velikonoční výstava

-          Udržování Velikonočních tradic

-          Focení dětí – dárková sada

-          Čarodějnice

-          Soukromí chovatelé - chovy domácích a exotických zvířat

-          Kreslení na chodník

-          Vystupování dětí pro seniory a veřejnost ke Dni matek

-          Besídka ke Dni matek se ZŠ v tělocvičně školy

-          Sportovní dopoledne

-          Netradiční výtvarné techniky

-          Oslava MDD

-          Výlet s MŠ Babice

-          Exkurze do Azosu a jiných podnik. subjektů v obci

-          Focení na závěr roku