Základní škola Zakřany

Naše škola se nachází na okraji malebné obce Zakřany.

Její součástí je školní družina, která je v provozu od 11.30 do 16.30 hod. a školní jídelna.

 

 

Na naší škole probíhá výuka pouze 1. stupně (od 1. do 5. ročníku). Jsme škola tzv. malotřídní, kde jsou sloučeny některé ročníky a vyučování v nich probíhá souběžně. Což ale není na závadu. Naopak. Výuka probíhá za přítomnosti aprobovaných pedagogů. Děti se zde více učí samostatnosti, která je v současné době velmi potřebná.  V současné době je naše škola trojtřídní s pěti ročníky a školní družinou.

Výuka probíhá v nově zrekonstruované budově, kde se nachází všechny třídy, školní družina i jídelna s výdejnou stravy.

K dispozici je velká tělocvična, kterou mohou žáci využívat i o přestávce.

Žáci 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku jsou vyučováni podle ŠVP Základní školy, který je k nahlédnutí na chodbě nebo v ředitelně školy.

Třídy jsou vybaveny desíti žákovskými počítači a dvěma interaktivními tabulemi

 

Žáci se učí samostatnosti, práci na internetu a využívají i výukové programy, které je velmi baví.

V letošním školním roce je naše škola zapojena do těchto projektů:

 

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

MLÉKO DO ŠKOL

PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ A ZŠ ZAKŘANY

 

Školní rok 2021/2022

 

Počet tříd

Počet dětí

1. třída

11

2. třída

15

3. třída

12

4. třída

10

5. třída

6

celkem

54

 

Pedagogičtí zaměstnanci školy

Ředitelka školy – Mgr. Renata Procházková

Třídní učitelka 1. ročníku – Mgr. Helena Kopáčková

Třídní učitelka 2. a 4. ročníku -  Mgr. Renata Procházková

Třídní učitelka 3. a 5. ročníku – Mgr. Kateřina Pekáčová

Učitelka ZŠ – Mgr. Helena Oswaldová

Vychovatelka ŠD – Mgr. Edita Nábilková

 

Nepedagogičtí zaměstnanci školy

Školnice – Věra Večeřová

Vedoucí školní jídelny – Iva Matějová

Kuchařka – Pavla Havlíková

účetní – Silvie Baráková

Co nabízí naše škola v rámci školního roku

(je možné, že některé plánované akce nebudou být moci naplněny

z důvodu zvýšených hygienických opatření)

 

·       Individuální přístup

·       Kroužky- volnočasové aktivity pro děti

·       Plavecký výcvik (povinně pro žáky 2. a 3. ročníku)

·       Řadu exkurzí, výletů

·       Divadelní, hudební představení pro děti

·       Práci s žáky se SPU a chování i žáky nadanými

·       Řadu projektů v rámci výuky

·       Vítání jara

·       Čarodějnický rej

·       Besídka školy (ke Dni matek)

·       Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu

·       Pasování prvňáčků na čtenáře

·       Školní soutěže

·       Spolupráci s okolními školami (např. sportovní turnaje)

·       Mimoškolní akce pro veřejnost, pořádané školou:Putování s Broučky, Vánoční jarmark, Maškarní karneval, Pohádkový les

·       Výukové programy SVČ Ivančice

·       Práci na počítačích a interaktivních tabulích

·       Domácí a bezpečné prostředí pro děti

·       Ochotné, příjemné a aprobované učitele

·       Žáky vedeme k samostatnosti, zodpovědnosti, sebepoznání

 

 

 

Třídní schůzky, hovorové hodiny

 

Třídní schůzky:

 

3x  v září, listopadu a dubnu

Konzultační hodiny:

Každý 1. čtvrtek v těchto měsících: říjen, prosinec, leden, březen, červen v době od 15.00 do17.00 hod.

 

Při neúčasti rodičů na třídních schůzkách zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek nebo notýsků.

 

Mateřská škola Zakřany

Zakřany 102, 664 84 Zastávka

 

Naše mateřská škola se nachází téměř v samém centru obce Zakřany. Provoz MŠ je od 6.45 do 16. 15 hodin.

Je to mateřská škola jednotřídní, která je prostorná a obklopená školní zahradou. Navštěvují ji zpravidla děti 3–6-ti leté.

Mateřskou školu navštěvují převážně děti ze Zakřan.

Školné činí 300,-Kč za měsíc.

 

Ředitelka školy – Mgr. Renata Procházková

účetní – Silvie Baráková

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ

 

Vedoucí učitelka – Mgr. Eva Ptáčková

Učitelka – Bc. Eliška Mecerodová

Asistentka pedagoga – Eva Stará

Nepedagogičtí zaměstnanci MŠ

 

Školní asistentka – Eva Stará

Školnice – Andrea Kolářová

Zaměstnankyně výdejny stravy – Jitka Hudecová

 

Školní rok 2021/2022

 

Počet tříd

Počet dětí

1třída

27

 

 

 

ORGANIZACE DNE V MŠ

 

Organizační podmínky:

Uspořádání dne respektuje spontánní aktivity, využití situací, podnětů a nabídek činností z třídního kurikula a podporuje provádění činnosti venku.

 

6.45 – 9.00        scházení dětí, volné hry dětí, skupinové a individuální činnosti,     

                       didakticky zacílené činnosti, pohybové aktivity                                                                                                  

 

9.00 – 9.30        hygiena, svačinka

 

9.30 – 9.45           společná činnost ( komunitní kruh, hra, zpěv)

 

9.45 – 11.45      příprava na pobyt venku, pobyt venku, aktivity na školní zahradě, vycházky do okolí

                    

11.45 – 12.00     hygiena, příprava na oběd

 

12.00 – 12.30     oběd, hygiena, odvádění dětí po obědě

 

12.30 – 14.30   příprava na odpočinek, poslech pohádek, četba z knih, odpočinek dětí

                       (nespící děti vstávají podle individuální potřeby a mají klidnější           

                       zájmové aktivity, při kterých neruší spící děti)

 

14.30 – 16.15   hygiena, odpolední svačina, individuální práce s dětmi, volná hra,

                      činnosti dle výběru dětí, rozcházení dětí domů

 

Harmonogram vydávání stravy:

 

 9.00 hod. –  přesnídávka

12.00 hod. – oběd

14.30 hod. – odpolední svačina

Děti mají po celý den k dispozici termosku s nápojem. Nabízíme ovocný sirup, čaj nebo vodu.