Oznámení termínu zápisu do mateřské školy

 pro školní rok 2020/2021

 

Ředitelství ZŠ a MŠ Zakřany oznamuje, že

zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v době

od pondělí 11. 5. do pátku 15. 5. 2020.

 

Vzhledem k mimořádným opatřením zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí.

 

Zákonný zástupce si na webových stránkách školy v sekci žádosti ke stažení, stáhne požadovaný dokument (žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání). Společně s touto žádostí donesou rodiče kopii očkovacího průkazu dítěte a čestné prohlášení k očkování.

 

Přijímání dětí

Škola bude postupovat podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.

Kriteria jsou dostupná na webových stránkách školy www.zszakrany.cz a na nástěnce

Zakřany 102.

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 

1. do datové schránky školy: afsvu34

2. e-mailem podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zszakrany@zszakrany.cz  (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou na adresu školy

4. osobní podání v MŠ Zakřany 102. V tomto případě se zákonný zástupce objedná na tel. čísle 546 431 561 některé úterý nebo pátek v době od 8.00 do 12.00, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob v budově školy.  Osobně můžete podávat žádosti pouze ve středu 13.5.2020 v době od 10.00 do 14.00 hod., ale pouze po předchozím objednání. Děkujeme za pochopení.

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Následně bude vaší přihlášce přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn na stránkách školy seznam přijatých dětí. Registrační číslo vám bude sděleno bezprostředně po přijetí přihlášky na vaši uvedenou emailovou adresu.

Pro ověření informací žádáme doložení rodného listu dítěte. Stačí prostou kopií dálkovým způsobem.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své

oprávnění dítě zastupovat.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění

povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti

nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

 

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce

kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení

o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další informace

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální

vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 546 431 561

nebo 546 431 468

                                                                                Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy