Základní škola a Mateřská škola Zakřany

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

(školní rok 2017/2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

Zakřany č.p. 134, 664 84  Zastávka u Brna

Tel.: 546 431 468, e-mail: zszakrany@zszakrany.cz

 

Část I.

Základní charakteristika školy

 

a.      Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného 

rozhodnutí:

 

Základní škola a Mateřská škola Zakřany

Zakřany 134, 664 84 Zastávka

REDIZO:600 110 940

IČO: 71 00 55 87

 

Zřizovatel školy:   Obec Zakřany

                              Zakřany 7, 664 84 Zastávka

                                

Ředitelka školy: Mgr. Renata Procházková

Všechny druhy a typy škol a školských zařízení:  

·         Základní škola IZO 102 179 689

·         Školní družina IZO 118 300 555

·         Školní jídelna-vývařovna IZO 181 037 165

·         Školní jídelna-výdejna IZO 181 026 805

·         Mateřská škola IZO 107 604 272

 

Telefon: 546 431 468, mobil: 739 033 361, e-mail : zszakrany@zszakrany.cz,

     Webové stránka: www.zszakrany.cz

     

b.      Málotřídní nebo neúplné školy

Školní rok 2016/2017

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

Malotřídní ZŠ

3

5

45

15

 

c.       Celkový počet žáků v 1. ročníku: 6

      Průměrný počet žáků (45) na učitele (4) celkem za celou školu: 11,25

 

     d.    Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 zákona č.561/2004 Sb: ANO

e.   Zvolený vzdělávací program:.

Název zvoleného vzdělávacího programu

Číslo jednací

V ročníku

Dokument ŠVP pro ZV zpracovaný podle RVP ZV byl schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2007 s platností od 1. 9. 2007.

Druhé vydání  ŠVP ZV zpracované podle RVP ZV bylo schváleno pedagogickou radou dne 25. 8. 2010 s platností od 1. 9. 2010 a dodatek ke druhému vydání ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV byl schválen mimořádnou pedagogickou radou dne 1. 10. 2010. ŠVP ZV byl schválen školskou radou dne 4. 10. 2010

Třetí vydání  ŠVP ZV zpracované podle RVP ZV bylo schváleno pedagogickou radou dne 25. 8. 2016 s platností od 1. 9. 2016. ŠVP ZV byl schválen školskou radou dne 25. 8. 2016 Čtvrté vydání  ŠVP ZV zpracované podle RVP ZV bylo schváleno pedagogickou radou dne 31. 8. 2017 s platností od 1. 9. 2017.

ŠVP ZV byl schválen školskou radou dne 31. 8. 2017

1.- 5.

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - není

f.       Zařízení školního stravování (stav k 31. 10. 2017)

 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01

Počet

Počet strávníků

děti a žáci 

zaměstnanci školy

ostatní*

921                  ŠJ  - úplná

-

-

-

-

922                  ŠJ – vývařovna

1

33 ZŠ

 28 MŠ

11

-

923                  ŠJ – výdejna

1

1

33 ZŠ

28 MŠ

7

4

-

Náhradní stravování

-

-

-

-

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy).

 

g.      Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2017

 

Fyzické osoby

2+1

Přepočtení na plně zaměstnané

1,57+0,38=1,95

 

 

 

g.      Školní družina, která je součástí základní školy 

 

ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

 k 31. 10. 2016

počet vychovatelů ŠD

Celkem

1

30

fyz.      / přepoč.

1/0,71

 

Školní družina je v provozu od 11:30 do 15:30.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část II.

Údaje o pracovnících školy

přepočtený počet / fyzický počet (k 30. 9. 2017)

 

1.                  Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

 

Celkový počet pedagogických pracovníků

(učitelek ZŠ a učitelek MŠ)

3,59/4 - ZŠ 2,0/2 - MŠ

100%

 

 

2.   Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/2018 nastoupili na školu: 0

3.   Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/2018 nastoupili na školu: 0

4.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/2018 odešli ze  

      školy:0

5.   Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 0,75/1 – ZŠ, 1,57/2 – ŠJ, 1,13/2 – MŠ

6.   Věkové složení učitelů (k 1. 1. 2018)

 

 

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do 35 let

0

0 – ZŠ   1 - MŠ

35-50 let

0

4 – ZŠ

nad 50 let

0

1 – MŠ

Pracující důchodci nepobírající důchod

0

0

Pracující důchodci pobírající důchod

0

0

Celkem

0

4 - ZŠ 2 – MŠ

Mateřská nebo rodičovská dovolená

0

0 – ZŠ 0 - MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků

        základní školy a mateřské školy + školení nepedagogických pracovníků:

 

 

 

 

Typ kurzu/semináře/ v přednášky

Počet účastníků školy

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ

a mladším školním věku

1-GK

Prevence sexuálně motivovaných trestných činů pro učitele MŠ a I. stupně ZŠ

1-GK

Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

2-GK,EP

Musíme to prozkoumat…

1-EP

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině

1-EN

Netradiční a zážitkové hry v TV 2

1-EN

Nácvik čtení

1-HK

Matematika nás baví

1-JS

Potvrzení o účasti - Angličtina pro II. stupeň ZŠ – V.

1-JS

Hravá finanční matematika pro 1. st. ZŠ

1-JS

Aktuální změny v práci vedoucího pracovníka - MŠ

1-RP

Nebojte se GDPR

1-RP

Aktuální otázky v řízení málotřídních základních škol

1-RP

Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí

1-RP

Školení i PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance

3-GK, RP,IM

Školení a přezkoušení obsluhy plynových a tlakových zařízení

1-VV

Provedení odborné přípravy preventistů PO

2-GK, VV

Periodické školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO

8

Celkem

 

29

 

 

 

 

  1. Romský asistent: NE                                  Jiný asistent: NE

 

 

 

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků za II. pololetí 2018

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo s

 Vyznamenání

Prospělo       

Neprospě-lo bez (*)

Opakují

1.

7

 

7

0

-

-

2.

11

 

11

0

-

-

3.

8

7

0

-

Nehodnocen-1

4.

10

6

4

-

-

5.

11

 

9

2

-

-

Celkem za I. stupeň

47

 

40

6

-

1

Celkem za školu

47

40

6

-

1

 

 

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2018

 

 

2. Snížený stupeň z chování:

 

Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

2

0

0

3

0

0

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2017/2018:  0,

 průměr na jednoho žáka: 0

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14): 0

 

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu

 

Školní rok 2017/18

Gymnázia

SOŠ

SOU

Konzervatoř

4 leté studium

6 leté studium

8 leté studium

 

 

 

Počty přijatých žáků

 

-

-

-

-

-

-

 

Část IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

V letošním školním roce v naší škole nebyla provedená kontrola z České školní inspekce.

 

Část V.

Rozhodnutí ředitele (k 31. 8. 2018)

Přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

 

 

Rozhodnutí ředitele (k 31. 8. 2018)

Počet

Počet odvolání

O přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46

12

0

O odkladu povinné školní docházky podle § 37

2

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37

0

0

Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání § 41

0

0

O přestupu žáka podle § 49

0

0

O přijetí do mateřské školy § 165

6 + 2

0

O přijetí podle §34 odst. 9

0

0

O nepřijetí do mateřské školy § 165, § 183

1

0

 

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2018/2019 – nastoupilo 12 

 

Část VI.

 

Další údaje o škole

Akce pro žáky naší ZŠ ve školním roce 2017/2018

 

Září

-          6. září proběhl na zahradě školy tradiční UVÍTACÍ TÁBORÁK, na kterém jsme se seznámili s novými žáky, zazpívali si pár písniček a zahráli hry.

-          21. září jeli žáci 1. a 2. ročníku do Rosic na představení divadla ÚDIF s názvem Jednou pro vždy nehoří

-          22. září k nám do školy zavítal kouzelník KATONAS, u jehož představení se pobavili nejenom naši žáci, ale i děti z MŠ

-          29. září jsme měli ve škole projektový den:SVATÝ VÁCLAV, kde se žáci seznámili s tím, kdo byl sv. Václav (LEGENDA, DEN ČESKÉ STÁTNOSTI, STÁTNÍ SYMBOLY)

Říjen

-          17. října proběhl na naší škole výukový programZVÍŘECÍ ŠATNÍK - Každé zvíře je jinak přizpůsobeno životu ve volné přírodě. Některá zvířata mají peří, jiná srst a některé živočichy chrání pevná schránka. Žáci se naučili pojmenovávat jednotlivé části zvířecího těla. Program byl doplněn fotkami, prezentací a drobnými úkoly. Na závěr programu si žáci vyrobili svou vlastní zvířecí masku.

-          20. října proběhlo v Zakřanech tradiční PUTOVÁNÍ S BROUČKY. Opět jsme za zpěvu písniček a s rozsvícenými lampiony prošli Zakřany přes tři stanoviště až ke hřišťátku – do cíle naší cesty, kde děti  dostaly sladkou odměnu a teplý čaj. 

Listopad

-          28. listopadu jsme ve škole měli se žáky tzv. VÁNOČNÍ DÍLNY. Vyráběli jsme svícny, korkové anděly, vánoční papírový stromek, vánoční fotografii, pekli a zdobili perníčky a odpoledne jsme s rodiči pletli a zdobili adventní věnce a svícny na jarmark

-          30. listopadu – 1. prosince se uskutečnil v sále Obecního úřadu VÁNOČNÍ JARMARK, který se jako každý rok těšil velké návštěvnosti

 Prosinec

-          1. prosince se před Obecním úřadem uskutečnilo SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU, na kterém vystoupili naši žáci s pásmem básniček, písniček, tanečků, vánočního vyprávění, zahráli na flétnu a housle.

-          5. prosince proběhl ve škole MIKULÁŠ, kterého si jako vždy připravili pro menší spolužáky naši páťáci. Každý byl odměněn mikulášským balíčkem, který si musel zasloužit přednesem básničky nebo zpěvem písničky.

-          8. prosince jsme naším vystoupením zpříjemnili vánoční posezení seniorům v sále obecního úřadu.

-          21. prosince jsme měli ve škole další projektový den:ADVENTNÍ DOBA. Náplní projektového dne byly čtyři adventní neděle, symboly vánoční doby, tradice a zvyky

a zpěv koled

-          22. prosince jsme si udělali školní vánoční besídku, kde si děti vyrobily pomerančový svícen, vyměnily přinesené dárky, zazpívali jsme si vánoční koledy, ochutnali vánoční cukroví, pohráli si u stromku a navodili si příjemnou vánoční atmosféru

Leden

-          19. ledna jsme celá škola jeli do divadla Bolka Polívky v Brně na pohádku

O POKLADU VE MLÝNĚ. Byla to původní česká pohádka s písničkami, legračními strašidly a čertem.

-          31. ledna jsme rozdáním pololetního vysvědčení zakončili 1. pololetí

Únor

-          1. února naši žáci absolvovali další výukový program s názvem ČAS. Program seznámil žáky s pojmem čas a jeho vnímáním, s tím jak se měří čas (vteřiny, hodiny, dny, roky), čím se měří čas, veličiny času, roční období, co jsou časová pásma.

-          17. února se v sále obecného úřadu uskutečnil MAŠKARNÍ KARNEVAL pro děti.

I letos jej moderovali bratři Polanští z Říčan a všichni si s nimi užili spoustu legrace.

-          27. února k nám do školy zavítala na besedu o svých knihách „A-Ž půjdeš do školy“, „Kamínek“ a „Náš dvůr má tajemství“ spisovatelka Michaela Fišarová

Březen

-          7. března jsme celá škola jeli do Ivančic na fyzikální show OHEŇ, ZEMĚ, VODA, VZDUCH. Pomocí atraktivních pokusů se děti učily sledovat a chápat děje kolem sebe.

-          od 16. března do 1. června jsme začali jezdit na plavání do Nové Vsi (jezdí 44 žáků)

-          19. března proběhlo školní kolo matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN

-          20. března se uskutečnilo tradiční VÍTÁNÍ JARA. Vystoupení dětí a žáků proběhlo tentokráte v sále obecního úřadu, protože venku byla dost velká zima. Po vystoupení jsme se odebrali k zamrzlé hasičské nádrži, kam jsme vhodili MORANU. Bohužel skončila na ledu.

-          26. března jsme měli ve škole další projektový den na téma VELIKONOCE+VELIKONOČNÍ DÍLNY. Vyráběli jsme barevného papírového kohoutka, masku králíčka, ozdobné papírové vejce na zavěšení, barvili jsme vajíčka, seli osení a povídali si o velikonočních zvycích a tradicích.

-          27. března se naši žáci dostavili na besedu do místní knihovny s názvem NEBOJTE SE UMĚNÍ – cílem bylo vzbudit u dětí zájem o výtvarné umění   

Duben

-          11. dubna se ve škole uskutečnil další výukový program s názvem OLYMPIJSKÉ HRY (historie). Téma „Olympijské hry“ mělo za úkol podnítit u žáků zájem o sport

a seznámit je s historií starověkých i novodobých olympijských her, s jejich myšlenkami, symboly a významnými českými i světovými sportovci, atd.

-          20. dubna proběhl úklid okolí školy ke DNI ZEMĚ

-          23. dubna proběhl na naší škole zápis do 1. tříd. K zápisu se dostavilo 14 dětí a do

1. třídy jich bylo zapsáno 12 (9 ze Zakřan a 3 z Lukovan)

-          30. dubna proběhly ve škole tradiční ČARODĚJNICE s opékáním párků a soutěží

o nejlepší čarodějnický tanec.

Květen

-          15. května proběhlo slavnostní pasování předškoláků na školáky, slavnostní pasování prvňáků na čtenáře a besídka ke Dni matek, kde naši žáci předvedli příběh provázený zpěvem na motivy pohádky Lotrando a Zubejda

-          17. května jsme měli vystoupení pro seniory ke Dni matek

-          7. června jsme se zúčastnili Olympiády mikroregionu Kahan na stadionu ve Zbýšově, kde jsme získali 1. místo

 Červen

       -   Od pondělí 18. do pátku 22. června jsme jeli na školu v přírodě do RS DRAK       

           v Křižanově. Tentokrát jsme měli INDIÁNSKOU školu v přírodě

-          24. června -  proběhl tradiční POHÁDKOVÝ LES pro veřejnost

-          28. června nás čekal poslední výukový program s názvem ČÍMPAK JEDNOU BUDU.

            V programu si děti vyzkoušely plnit různé úkoly typické pro některá povolání. Musely      

            muset projevit svoji hbitost, zručnost a bystrý rozum.

-          V posledním školním týdnu nás čekala malá maturita žáků 5. tříd, spaní ve škole, závěrečný rozlučkový táborák s rodiči, pexesiáda, piškvorkiáda, ochutnávka ovoce, zeleniny a mléčných výrobků.                        

 

 

Akce pro děti naší MŠ ve školním roce 2017/2018

 

Září

20.9. Pohádka " O kamarádství " - divadlo Úsměv  v MŠ Lukovany

22.9. Kouzelnické představení v tělocvičně ZŠ

 

Říjen

3.10. Vyšetření očí přihlášených dětí

12.10. "Ententýky" - představení plné říkadel a písniček pana Urbánka z Brna v naší MŠ

 

Listopad

3.11 Divadelní představení "Hugo z hor" v kině Horník ve Zbýšově

7.11. Představení "Pohádková školička" pana Koubíka v naší MŠ

28.12. Divadelní představení "Kouzelný kolotoč" paní Horákové v MŠ Lukovany

 

Prosinec

5.12. Návštěva Mikuláše s andělem a čertem v naší MŠ

8.12. Vánoční představení pana Urbánka "Slyšte, slyšte aneb, co se stalo v Betlémě" v naší MŠ

14.12. Vánoční besídka v naší MŠ a vystoupení Dudáků

 

Leden

10.1. Návštěva VIDY v Brně

25.1. Divadelní představení "Až já budu velká" divadlo Květinka v naší MŠ

 

Únor

14.2. Výukový program "Medvídek Kulička" SVČ Ivančice

17.2. Karneval v sále OÚ

 

Březen

8.3. Výukový program "Jak jel Zdravík do ZOO" paní Ambrožová z Brna

14.3. "Velikonoční pohádka" v kině horník ve Zbýšově

15.3. "Malování na chňapku"  dárek pro maminky paní Filipová

19.3. Focení dětí - společné i individuální Photodienst Brno

20.3. Vítání jara na návsi

27.3. Beseda pro děti v místní knihovně

 

Duben

6.4. Divadelní představení "O perníkové chaloupce" v Mahenově divadle v Brně

10.4. Začíná plavecký výcvik předškoláků v Nové Vsi

11.4. Návštěva AZOSU v Zakřanech

13.4. Jarní úklid školní zahrady

27.4. Čarodějnický rej pro děti v naší MŠ

 

Květen

10.5. Besídka pro maminky v naší MŠ

16.5. Zápis do MŠ na nový školní rok

17.5. Vystoupení pro seniory v sále OÚ

18.5. Návštěva vláčkového depa a svezení se vláčkem na Sičce

28.5. "Dovádění s klauny" program pro děti k jejich svátku SVČ Ivančice

 

Červen

1.6. Den dětí - zmrzlinový pohár v místní restauraci Sokolovna

6.6. Olympiáda na stadionu Čechie v Zastávce - zúčastnili se všichni předškoláci

10.6. Pohádkový les pro děti v Zakřanech

15.6. Školní výlet na dalešickou přehradu a svezení se parníkem, návštěva rodinné ZOO v Biskoupkách

25.6. Návštěva místní myslivny

 

Kroužky v ZŠ z projektu EU (stav k 1. 10. 2017)

 

 

Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Čtenářský klub pro žáky

1

6

Klub zábavné logiky a deskových her

1

15

 

 

Kroužky v ZŠ pod DDM Zastávka (stav k 31. 10. 2017)

 

Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Výtvarný kroužek

1

10

Hudebně-pohybový kroužek

1

10

Angličtina hrou 1. – 2. třída

1

11

Sportovní kroužek

1

14

 

 

Kroužky v ZŠ (stav k 23. 10. 2017)

 

 

Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Sluníčko (pro předškolní děti)

1

13

 

Část VII.

 

Poradenské služby v základní škole

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

a)         počty

 

fyzický počet

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

výchovný poradce

0

-

-

školní metodik prevence

1

-

-

 

 

Úvazek

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

školní psycholog

0

-                                         

-

        školní speciální pedagog (netřídní)*

          0                    

-                                     

-

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

b)         věková struktura

 

do 35let

35 – 50 let

50 let–důch. Věk/z toho důchodci

výchovný poradce

           0

         0                              

                  0

školní metodik                                                  prevence

0

         1

                  0

školní psycholog

           0                   

         0                   

                  0

školní speciální pedagog

           0          

         0

                  0

 

2. Individuální integrace – počet žáků 0

 

 

Část VIII.

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

Školní rok 2017/2018

 

·         Úvod

 

V rámci minimálního preventivního programu poskytujeme žákům vědomosti v dané oblasti, pomáháme předcházet problémům se sociálně patologickými jevy, jako je kouření, pití alkoholu, experimentování s drogami, šikana, rasismus, násilí a nesnášenlivost. Na realizaci tohoto programu se podílejí všichni zaměstnanci školy, důležitá je spolupráce s rodiči.

 

 

·         Cíle prevence

 

0        Vést žáky ke zdravému způsobu života

1        Vést žáky k odpovědnosti za své chování

2        Pomáhat dětem hledat pomoc při řešení problémů

3        Vést žáky k samostatnému rozhodování

4        Zapojit žáky do tvorby zdravého a estetického prostředí

5        Vytvářet příznivé klima ve třídě

 

 

·          Realizace

 

3.1  Výchovně vzdělávací působení proti patologickým jevům

 

 

·         Přírodní látky, jejich prospěšnost, škodlivost, jedovaté rostliny, houby

·         Léky, vitamíny, zásady užívání, rizika užívání léků bez doporučení lékaře

·         Dovednost odmítat drogy včetně cigaret a alkoholu

·         Chemické prostředky užívané v domácnosti a správná manipulace s nimi

·         Hodnota zdraví

·         Mezilidské vztahy

·         Řešení problémů, pomoc dospělých

·         Instituce pomáhající při problémech s návykovými látkami

·         Linka důvěry, dětská krizová centra

·         Včasné diagnostikování soc. patologických jevů – šikana, záškoláctví, kouření, drogy, vandalismus

 

-              Konkrétní zapracování okruhů do jednotlivých ročníků a předmětů

 

1. ročník

 

Prvouka

Rodina a přátelé

Zdravá výživa

Nemoc, úrazy

První pomoc

Zdravý životní styl

Sebeúcta, sebedůvěra

Dopravní výchova

Pomoc druhým

 

     Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

       2. ročník

 

        Prvouka

Já a moji kamarádi

Léky

Zdraví a nemoc

Zdravá výživa

Rodina

 

         Čtení

Pomoc druhým

Vztahy mezi dětmi

Vztahy mezi dětmi a dospělými

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

          3. ročník

 

          Prvouka

Lidské tělo

Životospráva

Rodina

Režim dne

Zdravý životní styl

 

        Čtení

Sebeúcta, sebedůvěra

Rodina

Lidské rasy

 

        Výtvarná výchova

 

Člověk v pohybu

První pomoc

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

        4. ročník

 

         Přírodověda

Naše zdraví a tělo

         

          Vlastivěda

Ochrana životního prostředí

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

Zdravý životní styl

 

        Čtení

Vztahy ve třídě

Rodina

Lidské rasy

 

 

          5. ročník

        

          Přírodověda

Lidský organismus

Rodina

Muž a žena

          

          Vlastivěda

Člověk a prostředí

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

Posílení fyzické odolnosti

Odolnost vůči stresu

 

         Čtení

 

Řešení problémů, vztahy

Odpovědnost za své chování

Lidské rasy

 

 

-              Volnočasové aktivity

 

Angličtina hrou  – Mgr. Jana Saláková

Čtenářský klub pro žáky – Mgr. Jana Saláková

Klub zábavné logiky a deskových her – Mgr. Edita Nábilková

Výtvarný kroužek – Anita Svačinová

Hudebně – pohybový kroužek – Mgr. Helena Kopáčková

Sluníčko – setkávání dětí předškolního věku – Mgr. Helena Kopáčková

Sportovní kroužek –  Mgr. Edita Nábilková

 

 

 

-              Jednorázové aktivity

 

Výukové programy zaměřeny na zdravý životní styl, prevenci soc. patologických jevů, bezpečnost v silničním provozu

      Klima třídy  - zjišťování vztahů mezi dětmi v kolektivu pod vedením třídního učitele nebo

      specializovaného pracovníka.

                            

 

 

-              Spolupráce s rodiči

 

Informace na třídních schůzkách

Informační letáky

Konzultační hodiny – každý první čtvrtek v měsíci

Putování s broučky

Příprava vánočního jarmarku

Společná posezení u táborového ohně

Příprava pohádkového lesa

Pomoc rodičů při zajištění odměn pro děti na škole v přírodě

 

Strategie uplatňované při aplikaci Minimálního preventivního

     programu:

 

1. -3. ročník

-          výchova ke zdravému životnímu stylu

-          navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole

-          včasné odhalování specifických poruch učení

-          spolupráce s rodiči

-          základy etické a právní výchovy

 

4. – 5. ročník

-          výchova ke zdravému životnímu stylu

-          rozvoj etického a právního vědomí, občanských postojů

-          všestranný rozvoj osobnosti žáka, vyloučení rizik

-          důraz na spolupráci s rodiči

-          nabídka volnočasových aktivit

 

 

Část IX.

Změny ve vedení školy

 

V letošním školním roce žádné změny ve vedení školy neproběhly.

 

Část X.

Zhodnocení a závěr

             Jsme malotřídní škola rodinného typu s pěti ročníky 1. stupně ve třech třídách. Snažíme se alespoň částečně o kulturní rozvoj naší obce. Uskutečňujeme výuku žáků s co největším individuálním přístupem, spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků a snažíme se jim vyjít vstříc a najít vždy to nejlepší pro jejich dítě.

Některé akce školy, pořádáme ve spolupráci s rodiči našich žáků, spolupracujeme s Obecním úřadem Zakřany a se Sborem pro občanské záležitosti Obce Zakřany.

 

              Žáci a děti se pravidelně zúčastňují různých kulturních akcí, výletů, soutěží, které pořádá naše škola. Název akce a krátké vysvětlení je uvedeno v části VI. s názvem „Další údaje o škole, kde jsou uvedeny Akce pro žáky naší ZŠ ve školním roce 2017/2018 a Akce pro děti naší MŠ ve školním roce 2017/2018.“

 

       V letošním školním roce je naše škola zapojena do těchto projektů:

-          OVOCE a ZELENINA DO ŠKOL (každý žák má nárok 2x měsíčně na ovoce, zeleninu nebo ovocný nápoj zdarma)

-          MLÉKO DO ŠKOL (opět každý žák má nárok 2x měsíčně na mléčný výrobek zdarma)

-          PROJEKT PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ A ZŠ ZAKŘANY (tento projekt byl zahájen 1. 9. 2017 a bude trvat 24 měsíců tj. do 31. 8. 2019)

Projekt je zaměřen na tyto aktivity, které v průběhu dvou let zrealizujeme

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřské škole. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji čtenářských dovedností žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Čtenářský klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy.

 Doučování žáků ZŠ

Cílem aktivity je podpořit žáky prostřednictvím možnosti doučování např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace na témata související např. se školou a školní docházkou, s modernizací škol a vzdělávacího systému.

Mateřská škola a základní škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se např. usnadnění přechodu dětí do základní školy…

 

         Naše škola se také každoročně zapojuje do několika charitativních akcí.

1 – Každý rok zasíláme na konto adventních koncertů vybrané částky od rodičů a přátel  školy. Zasláno bylo 1.700,-Kč

 

2 - Formou prodeje odznáčků oblíbených mořských tvorů - Mořský svět 2, jsme vybrali a zaslali na účet Fondu Sidus 1.085,-Kč. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci na pomoc individuálním pacientům.

 

3 – Nakonec jsme se zapojili do sbírky Občanského sdružení Život dětem, kde jsme formou prodeje magnetek se zvířátky, gumových náramků, propisek a reflexních srdíček vybrali a zaslali částku 1.670,-Kč. Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.  

 

Ve školním roce 2017-2018 bylo do MŠ zakoupeno nové povlečení pro všechny děti, byla vyměněna střešní okna v ředitelně a kabinetu, na školní zahradě byly natřeny a opraveny průlezky, domek, tabule a můstek.

 

Do ZŠ jsme zakoupili nové výukové koberce do tříd, skříň pro žákovskou knihovnu, skříňku na pitný režim pro žáky, skříň, koberec a dětskou sedačku do školní družiny, nové posezení se slunečníkem na zahradu školy, nové posezení kolem ohniště a stoly se židlemi do školní jídelny.

 

         Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat našemu panu starostovi za bezproblémovou a bezvadnou spolupráci a také všem zaměstnancům celé naší Základní školy a Mateřské školy Zakřany za velmi dobře odváděnou práci i nad rámec svých povinností.

 

  V Zakřanech dne 27. 9. 2018                                   Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy

 

Základní škola a Mateřská škola Zakřany

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

(školní rok 2016/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

Zakřany č.p. 134, 664 84  Zastávka u Brna

Tel.: 546 431 468, e-mail: zs_zakrany@iol.cz

 

Část I.

Základní charakteristika školy

 

d.      Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného 

rozhodnutí:

 

Základní škola a Mateřská škola Zakřany

Zakřany 134, 664 84 Zastávka

REDIZO:600 110 940

IČO: 71 00 55 87

 

Zřizovatel školy:   Obec Zakřany

                              Zakřany 7, 664 84 Zastávka

                                

Ředitelka školy: Mgr. Renata Procházková

Všechny druhy a typy škol a školských zařízení:  

·         Základní škola IZO 102 179 689

·         Školní družina IZO 118 300 555

·         Školní jídelna-vývařovna IZO 181 037 165

·         Školní jídelna-výdejna IZO 181 026 805

·         Mateřská škola IZO 107 604 272

 

Telefon: 546 431 468, mobil: 739 033 361, e-mail : zs_zakrany@iol.cz,

     Webové stránka: www.zszakrany.cz

     

e.       Málotřídní nebo neúplné školy

Školní rok 2016/2017

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

Malotřídní ZŠ

3

5

49

16,33

 

f.       Celkový počet žáků v 1. ročníku: 11

 

      Průměrný počet žáků (49) na učitele (4) celkem za celou školu: 12,25

 

     d.    Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 zákona č.561/2004 Sb: ANO

e.   Zvolený vzdělávací program:.

Název zvoleného vzdělávacího programu

Číslo jednací

V ročníku

Dokument ŠVP pro ZV zpracovaný podle RVP ZV byl schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2007 s platností od 1. 9. 2007.

Druhé vydání  ŠVP ZV zpracované podle RVP ZV bylo schváleno pedagogickou radou dne 25. 8. 2010 s platností od 1. 9. 2010 a dodatek ke druhému vydání ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV byl schválen mimořádnou pedagogickou radou dne 1. 10. 2010.

ŠVP ZV byl schválen školskou radou dne 4. 10. 2010

Třetí vydání  ŠVP ZV zpracované podle RVP ZV bylo schváleno pedagogickou radou dne 25. 8. 2016 s platností od 1. 9. 2016.

ŠVP ZV byl schválen školskou radou dne 25. 8. 2016

1.- 5.

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - není

h.      Zařízení školního stravování (stav k 31. 10. 2016)

 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01

Počet

Počet strávníků

děti a žáci 

zaměstnanci školy

ostatní*

921                  ŠJ  - úplná

-

-

-

-

922                  ŠJ – vývařovna

1

34 ZŠ

 28 MŠ

10

-

923                  ŠJ – výdejna

1

1

34 ZŠ

28 MŠ

6

4

-

Náhradní stravování

-

-

-

-

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy).

 

i.        Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2016

 

Fyzické osoby

2+1

Přepočtení na plně zaměstnané

1,56+0,38=1,94

 

 

 

h.      Školní družina, která je součástí základní školy 

 

ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

 k 31. 10. 2016

počet vychovatelů ŠD

Celkem

1

30

fyz.      / přepoč.

1/0,71

 

Školní družina je v provozu od 11:30 do 15:30.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část II.

Údaje o pracovnících školy

přepočtený počet / fyzický počet (k 30. 9. 2016)

 

2.                  Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

 

Celkový počet pedagogických pracovníků

(učitelek ZŠ a učitelek MŠ)

3,59/4 - ZŠ 2,0/2 - MŠ

100%

 

 

2.   Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/2017 nastoupili na školu: 0

3.   Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/2017 nastoupili na školu: 0

4.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/2017 odešli ze  

      školy:0

5.   Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 0,75/1 – ZŠ, 1,56/2 – ŠJ, 1,13/2 – MŠ

6.   Věkové složení učitelů (k 1. 1. 2017)

 

 

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do 35 let

0

1 – ZŠ   1 - MŠ

35-50 let

0

3 – ZŠ

nad 50 let

0

1 – MŠ

Pracující důchodci nepobírající důchod

0

0

Pracující důchodci pobírající důchod

0

0

Celkem

0

4 - ZŠ 2 – MŠ

Mateřská nebo rodičovská dovolená

0

0 – ZŠ 0 - MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků

        základní školy a mateřské školy + školení nepedagogických pracovníků:

 

 

 

 

Typ kurzu/semináře/ v přednášky

Počet účastníků školy

Psychická odolnost

1-GK

Proč, co a jak s RVP PV?

1-GK

Efektivní evaluace dítěte jako klíčová dovednost pedagoga v mateřské škole

2-GK,EP

Tvoření ve školní družině

1-EN

Netradiční a zážitkové hry v TV

1-EN

Intervence a stimulace schopností potřebných pro čtení a psaní; vytváření podpůrných opatření v českém jazyce na 1. stupni ZŠ

1-HK

Školní zralost a zápis do školy

1-HK

Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem

1-JS

Potvrzení o účasti - Angličtina pro I. stupeň ZŠ – IV.

1-JS

Násobilka a dělení v oboru násobilek

1-JS

Pracovní setkání výchovných poradců v PPP

1-RP

Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 1. část

1-RP

Aktuální změny v práci vedoucího pracovníka - MŠ

1-RP

Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 2. část

1-RP

Konzultace k výzvě č. 02_16_022-Šablony OP VVV

1-RP

Aktuální otázky v řízení málotřídních základních škol

1-RP

Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol a školských zařízení

1-RP

Školení a přezkoušení obsluhy plynových zařízení

1-JH, AK, ET

Provedení odborné přípravy preventistů PO

2-ET,GK

Periodické školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO

8

Celkem

 

29

 

 

 

 

  1. Romský asistent: NE                                  Jiný asistent: NE

 

 

 

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků za II. pololetí 2017

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo s

 Vyznamenání

Prospělo       

Neprospě-lo bez (*)

Opakují

1.

10

 

10

0

-

-

2.

8

 

8

0

-

-

3.

9

7

2

-

-

4.

11

9

2

-

-

5.

10

 

5

5

-

-

Celkem za I. stupeň

48

 

39

9

-

-

Celkem za školu

48

39

9

-

-

 

 

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2017

 

 

2. Snížený stupeň z chování:

 

Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

2

0

0

3

0

0

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2016/2017:  0,

 průměr na jednoho žáka: 0

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14): 0

 

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu

 

Školní rok 2016/17

Gymnázia

SOŠ

SOU

Konzervatoř

4 leté studium

6 leté studium

8 leté studium

 

 

 

Počty přijatých žáků

 

-

-

-

-

-

-

 

Část IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

V letošním školním roce v naší škole nebyla provedená kontrola z České školní inspekce.

 

Část V.

Rozhodnutí ředitele (k 31. 8. 2017)

Přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

 

 

Rozhodnutí ředitele (k 31. 8. 2017)

Počet

Počet odvolání

O přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46

6

0

O odkladu povinné školní docházky podle § 37

1

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37

0

0

Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání § 41

0

0

O přestupu žáka podle § 49

0

0

O přijetí do mateřské školy § 165

5 + 1

0

O přijetí podle §34 odst. 9

0

0

O nepřijetí do mateřské školy § 165, § 183

2

0

 

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2017/2018 – nastoupilo 6 

Část VI.

Další údaje o škole

 

Akce pro žáky naší ZŠ ve školním roce 2016/2017

 

 

Září – 1. září v 8.00 začal nový školní rok 2016/2017. Do naší školy letos nastoupilo celkem 49 dětí (11 – 1. ročník, 8 – 2. ročník, 9 – 3. ročník, 11 – 4. ročník, 10 – 5. ročník).

5. září - Zahajovací táborák- seznámeníi s našimi novými prvňáčky

14. září – Výchovný koncert s MŠ v tělocvičně ZŠ (kytara + flétna)

22. září – Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (1)

Říjen – 6. říjen – Slavnostní otevření cyklostezky mezi Zakřany a Zbýšovem. Zúčastnili se žáci 4. a 5. ročníku na kolech.

13. říjen - Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (2)

18. říjen – Výukový program SVČ Ivančice - Pohádkovaná – tradice Kde se vzala pohádka, proč je tady. Ukázali jsme si, co nám pohádky říkají, v čem nám mohou pomoci. Děti hádaly dle ukázek pohádky a vyrobily si loutku na špejli, aby si pak mohly nějakou pohádku samy zahrát.

21. říjen – 9. tradiční Putování s broučky pro veřejnost

24. říjen - Návštěva tradiční zahrádkářské výstavy ovoce a zeleniny v sále Obecního úřadu v Zakřanech.

Listopad – 18. listopad – Projektový den na téma Třídění odpadu

 22. listopad – Projektový den – Výtvarné dílny (vyrábíme dětský ozdobný svícen, perníčky, svícen-rybu, slané ozdoby na zavěšení a zápich-papírový strom)

V listopadu jsme se také všichni společně připravovali na náš vánoční jarmark, který proběhl 24. – 25. 11. v sále Obecního úřadu Zakřany.

25. 11. jsme se již po deváté sešli na slavnostním rozsvěcování vánočního stromu před Obecním úřadem.

Prosinec – 5. prosinec – Mikuláš v ZŠ

8. prosinec - Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (3)

9. prosinec – Vánoční vystoupení našich žáků pro seniory v sále Obecního úřadu Zakřany

15. prosinec – Vánoční besídka v tělocvičně školy – představení MRAZÍK

22. prosinec – Školní vánoční besídka

Leden 19. leden - Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (4)

26. leden - Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (5)

Únor 7. únor – Zahájení plaveckého výcviku v Nové Vsi (1)

8. únor – Divadelní představení v kině Réna Ivančice – Děvčátko MOMO

14. únor – Plavecký výcvik v Nové Vsi (2)

15. únor – Výukový program SVČ Ivančice – Tajemství říše TSODAR – osobnostně sociální výchovaVyprávění o tajemné říši Tsodar, která se nachází v šachtách pod zemí. Žije tam společenství malých lidiček. Může se k nim jen, když nás pozvou a navíc v případě, že se u nich dokážeme pohybovat pozadu, protože oni mají vše obráceně. Také se u nich musíme umět chovat, protože oni jsou na sebe hodní a slušní. Vyzkoušeli jsme si, jak oni překonávají překážky, jak se k sobě chovají. Hostem může být jen ten, kdo zvládne zadané úkoly.

16. únor – Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (6)

18. únor – Maškarní karneval, který opět moderovali bratři Polanští z Říčan.

21. únor - Plavecký výcvik v Nové Vsi (3)

28. únor - Plavecký výcvik v Nové Vsi (4)

Březen 7. březen - Plavecký výcvik v Nové Vsi (5)

9. březen - Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (7)

21. březen – Plavecký výcvik v Nové Vsi (6)

22. březen – Oslava jara s vynášením Morany a kulturním programem před Obecním úřadem v Zakřanech

23. březen - Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (8)

28. březen - Plavecký výcvik v Nové Vsi (7)

29. březen – Hudební vystoupení Dudáci v tělocvičně školy společně s naší MŠ

Duben 4. duben – Plavecký výcvik v Nové Vsi (8)

6. duben - Projektový den – Velikonoční dílny (žáci pekli perníky, vyráběli zápichy, velikonoční zajíčky z kelímků, malovali velikonoční vajíčka…)

11. duben – Plavecký výcvik v Nové Vsi (9)

11. duben – Velikonoční výstava s jarmarkem v sále Obecního úřadu. 

18. duben – Plavecký výcvik v Nové Vsi (10)

19. duben – Výukový program SVČ Ivančice – Máme rádi Česko - Česká republika

a zábava- Žáci si zábavnou formou prověří znalosti o České republice.

24. duben - Zápis do 1. tříd. K zápisu přišlo celkem 7 dětí a po odkladu školní docházky do 1. třídy nastoupilo 6 žáků.

25. duben – Úklid okolí školy ke DNI ZEMĚ

28. duben - Proběhl tradiční čarodějnický rej s ohněm a opékáním párků  

Květen 4. květen – Divadelní představení  Abrakamuziky v kině Réna Ivančice – Nebuď darebák 

5. květen - Tradiční vystoupení pro seniory ke Dni matek.

11. květen - Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (9)  

16. květen - společná besídka ke DNI MATEK + pasování předškoláků na školáky + pasování prvňáčků na čtenáře + vystoupení MŠ s názvem Mamince s láskou +vystoupení ZŠ – hudební pohádka Zlatovláska

24. květen – Výukový program SVČ Ivančice - Neposedná žížala – sport, pohyb, prvouka – Žáci se stali figurkami na velkém plátně, postupovali po polích od 1 do 100. Během pohybu po polích však navíc plnili vědomostní i sportovní úkoly. Zábavnou formou si procvičili své znalosti i dovednosti.

26. květen – Hudební vystoupení skupiny Poutníci – Putování za Country v divadle Bolka Polívky v Brně.

Červen

6. červen – Skupinové fotografování našich žáků po třídách

11. červen -  proběhl tradiční POHÁDKOVÝ LES pro veřejnost

15. červen - Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (10)

16. červen – Výukový program – Zdravá výživa

19. červen – 23. červen – Námořnická škola v přírodě v RS Nesměř

27. červen - MALÁ MATURITA ŽÁKŮ 5. ročníku

V posledním školním týdnu se uskutečnily tyto akce: sportovní hry, vycházka na zmrzlinu, hudební ukázka na bubny, pexesiáda, piškvorkiáda, ochutnávka ovoce a zeleniny, závěrečný táborák s rodiči, spaní ve škole, rozlučkové odpoledne s páťáky a úklid tříd.

 

 

Akce pro děti naší MŠ ve školním roce 2016/2017

 

Září                 Září   -   14.9. Hudební abeceda - hudební představení v ZŠ Zakřany.

              20.9. Logopedické vyšetření dětí - Mgr.Fialová z Rosic.

              21.9.Divadelní představení ,,O pejskovi a kočičce,, v MŠ.

 

Říjen  -  19.10. Divadelní představení ,,Káťa a Škubánek,, v kině Réna v Ivančicích.

              24.10. Návštěva výstavy místních zahradkářů v sále OÚ, kterou obohatily i děti z MŠ

                         svými výrobky.

              21.10. Broučci - společná akce se ZŠ.

 

Listopad - 23.11. Divadelní představení ,,Krakonošova mlha,, v MŠ.

                 25.11. Návštěva vánočního jarmarku, na kterém byly i výrobky dětí z MŠ.

 

Prosinec  - 1.12. VIDA v MŠ - zaměstnanci z VIDA centra z Brna se představili dětem a

                           provedli s dětmi několik pokusů, zároveň nás pozvali do jejich centra v Brně.

                  5.12. Návštěva Mikuláše, Anděla a Čerta v MŠ - mikulášska nadílka.

                  8.12. Divadlo Sandry Riedlové se ,,Zimní pohádkou,, v MŠ. Navštívila nás MŠ

                           Lukovany.

                  9.12. Vystoupení dětí s vánočním programem v sále OÚ pro zakřanské seniory.

                 13.12. Vánoční besídka pro rodiče v MŠ.

                 15.12. Návštěva divadla B.Polívky v Brně - divadelní představení ,,Vánoční

                            hvězda,,

 

Leden  -   20.1. Divadelní představení ,,Loutkohraní,, v kině ve Zbýšově.

                 30.1. Navštívili jsme MŠ Lukovany na divadelním představení ,,Bába Chřipka,,

 

Únor  -     7.2.  Začíná plavecký výcvik pro přihlášené předškoláky.

                16.2. Návštěva Mahenova divadla v Brně - divadelní představení ,,Všelijaká

                         koukátka,,

                 25.2. Karneval  v sále OÚ - společná akce se ZŠ.

 

Březen  -  20.3. Návštěva VIDY v Brně.

                 22.3. Oslava jara na návsi - krátkým programem jsme společně přivítali jaro.

                 29.3. Hudební představení ,,Dudáci,, v tělocvičně ZŠ.- děti se zajímavou formou

                          seznámily s hudeb. nástrojem dudy.

 

Duben  -   10.4. Úklid školní zahrady - společně zaměstnanci MŠ a rodiče dětí. Po úklidu

                          schůzka s rodiči a posezení na zahradě.

                  11.4. Návštěva velikonočního jarmarku, na kterém měly i děti svoje výrobky.

                  12.4. a 13.4. Velikonoční koleda - chodili jsme s dětmi po vsi s velikonoční

                                        koledou.

                  28.4. Čarodějnické dopoledne v MŠ.

 

Květen  -   4.5. Vystoupení dětí pro seniory ke svátku matek v sále OÚ.

                  9.5. Zápis do MŠ na nový školní rok 2017 / 2018.

                 12.5. Divadelní představení ,,Skřítek Pořádníček,, v MŠ. Navštívila nás MŠ

                          Lukovany.

                   16.5. Besídka pro maminky k jejich svátku v tělocvičně ZŠ.

                   17.5. Představení ,, Tetiny jedou k moři ,, v kině ve Zbýšově.

                   25.5. Sportovní dopoledne na stadionu Čechie v Zastávce.

                

 

Červen  -    1.6. Návštěva místní restaurace Na Sokolovně - děti dostaly zmrzlinový pohár k

                          svátku dětí.

                   2.6. Školní výlet do ZOO Jihlava.

                   6.6. Fotografování dětí - společné foto i samostatné, dle přání rodičů. Fotila

                          p. fotografka Dorazilová z Rosic.

                  9.6.  Návštěva vláčkového depa a jízda vláčkem na Sičce

                  11.6. Pohádkový les - nedělní odpoledne pro děti a rodiče - společná akce se ZŠ.

                  16.6. Výukový program ,,Zdravá výživa,, pro děti v MŠ.

                  28. 6. Návštěva místního AZOSU.

 

 

 

 

Kroužky v ZŠ (stav k 15. 10. 2016)

 

Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Sluníčko (pro předškolní děti)

1

14

 

Kroužky v ZŠ pod DDM Zastávka (stav k 31. 10. 2016)

 

Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Výtvarný kroužek

1

8

Hudebně-pohybový kroužek

1

8

Angličtina hrou 1. – 2. třída

1

10

Angličtina hrou 3. – 4. třída

1

8

Sportovní kroužek

1

8

 

 

 

Část VII.

Poradenské služby v základní škole

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

a)         počty

 

fyzický počet

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

výchovný poradce

0

-

-

školní metodik prevence

1

-

-

 

 

Úvazek

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

školní psycholog

0

-                                         

-

        školní speciální pedagog (netřídní)*

          0                    

-                                     

-

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

b)         věková struktura

 

do 35let

35 – 50 let

50 let–důch. Věk/z toho důchodci

výchovný poradce

           0

         0                              

                  0

školní metodik                                                  prevence

0

         1

                  0

školní psycholog

           0                   

         0                   

                  0

školní speciální pedagog

           0          

         0

                  0

 

2. Individuální integrace – počet žáků 0

 

 

Část VIII.

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

Školní rok 2016/2017

 

·         Úvod

 

V rámci minimálního preventivního programu poskytujeme žákům vědomosti v dané oblasti, pomáháme předcházet problémům se sociálně patologickými jevy, jako je kouření, pití alkoholu, experimentování s drogami, šikana, rasismus, násilí a nesnášenlivost. Na realizaci tohoto programu se podílejí všichni zaměstnanci školy, důležitá je spolupráce s rodiči.

 

 

·         Cíle prevence

 

6        Vést žáky ke zdravému způsobu života

7        Vést žáky k odpovědnosti za své chování

8        Pomáhat dětem hledat pomoc při řešení problémů

9        Vést žáky k samostatnému rozhodování

10    Zapojit žáky do tvorby zdravého a estetického prostředí

11    Vytvářet příznivé klima ve třídě

 

 

·          Realizace

 

3.1  Výchovně vzdělávací působení proti patologickým jevům

 

 

·         Přírodní látky, jejich prospěšnost, škodlivost, jedovaté rostliny, houby

·         Léky, vitamíny, zásady užívání, rizika užívání léků bez doporučení lékaře

·         Dovednost odmítat drogy včetně cigaret a alkoholu

·         Chemické prostředky užívané v domácnosti a správná manipulace s nimi

·         Hodnota zdraví

·         Mezilidské vztahy

·         Řešení problémů, pomoc dospělých

·         Instituce pomáhající při problémech s návykovými látkami

·         Linka důvěry, dětská krizová centra

·         Včasné diagnostikování soc. patologických jevů – šikana, záškoláctví, kouření, drogy, vandalismus

 

-              Konkrétní zapracování okruhů do jednotlivých ročníků a předmětů

 

1. ročník

 

Prvouka

Rodina a přátelé

Zdravá výživa

Nemoc, úrazy

První pomoc

Zdravý životní styl

Sebeúcta, sebedůvěra

Dopravní výchova

Pomoc druhým

 

     Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

       2. ročník

 

        Prvouka

Já a moji kamarádi

Léky

Zdraví a nemoc

Zdravá výživa

Rodina

 

         Čtení

Pomoc druhým

Vztahy mezi dětmi

Vztahy mezi dětmi a dospělými

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

          3. ročník

 

          Prvouka

Lidské tělo

Životospráva

Rodina

Režim dne

Zdravý životní styl

 

        Čtení

Sebeúcta, sebedůvěra

Rodina

Lidské rasy

 

        Výtvarná výchova

 

Člověk v pohybu

První pomoc

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

        4. ročník

 

         Přírodověda

Naše zdraví a tělo

         

          Vlastivěda

Ochrana životního prostředí

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

Zdravý životní styl

 

        Čtení

Vztahy ve třídě

Rodina

Lidské rasy

 

 

          5. ročník

        

          Přírodověda

Lidský organismus

Rodina

Muž a žena

          

          Vlastivěda

Člověk a prostředí

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

Posílení fyzické odolnosti

Odolnost vůči stresu

 

         Čtení

 

Řešení problémů, vztahy

Odpovědnost za své chování

Lidské rasy

 

 

-              Volnočasové aktivity

 

Angličtina hrou  – Mgr. Jana Saláková

Angličtina hravě – Mgr. Jana Saláková

Výtvarný kroužek – Anita Svačinová

Hudebně – pohybový kroužek – Mgr. Helena Kopáčková

Sluníčko – setkávání dětí předškolního věku – Mgr. Helena Kopáčková

Sportovní kroužek –  Mgr. Edita Nábilková

 

 

-              Jednorázové aktivity

 

Výukové programy zaměřeny na zdravý životní styl, prevenci soc. patologických jevů, bezpečnost v silničním provozu

      Klima třídy  - zjišťování vztahů mezi dětmi v kolektivu pod vedením třídního učitele nebo

      specializovaného pracovníka.

                            

 

 

-              Spolupráce s rodiči

 

Informace na třídních schůzkách

Informační letáky

Konzultační hodiny – každý první čtvrtek v měsíci

Putování s broučky

Příprava vánočního jarmarku

Společná posezení u táborového ohně

Příprava pohádkového lesa

Pomoc rodičů při zajištění odměn pro děti na škole v přírodě

 

 

     Strategie uplatňované při aplikaci Minimálního preventivního

     programu:

 

1. -3. ročník

-          výchova ke zdravému životnímu stylu

-          navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole

-          včasné odhalování specifických poruch učení

-          spolupráce s rodiči

-          základy etické a právní výchovy

 

4. – 5. ročník

-          výchova ke zdravému životnímu stylu

-          rozvoj etického a právního vědomí, občanských postojů

-          všestranný rozvoj osobnosti žáka, vyloučení rizik

-          důraz na spolupráci s rodiči

-          nabídka volnočasových aktivit

 

 

 

 

Část IX.

Změny ve vedení školy

 

V letošním školním roce žádné změny ve vedení školy neproběhly.

 

Část X.

Zhodnocení a závěr

             Jsme malotřídní škola s pěti ročníky 1. stupně ve třech třídách a práci v nich přizpůsobujeme individuálním možnostem našich žáků. Uskutečňujeme výuku žáků s co největším individuálním přístupem, spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků a snažíme se jim vyjít vstříc a najít vždy to nejlepší pro jejich dítě. Na některých akcích, které pořádala naše škola, se podíleli i rodiče našich žáků. Nejvíce nám pomáhali s vánočním jarmarkem. Spolupracujeme i s Obecním úřadem Zakřany a se Sborem pro občanské záležitosti Obce Zakřany. Společně s nimi pořádáme akci pro veřejnost Pohádkový les.

 

              Žáci a děti se pravidelně zúčastňují různých kulturních akcí, výletů, soutěží, které pořádá naše škola. Název akce a krátké vysvětlení je uvedeno v části VI. s názvem „Další údaje o škole, kde jsou uvedeny Akce pro žáky naší ZŠ ve školním roce 2016/2017 a Akce pro děti naší MŠ ve školním roce 2016/2017.“

 

          V letošním školním roce stále pokračujeme v těchto pro nás již tradičních projektech:

- „Školní mléka“(žáci mají každý školní den nárok na 1 mléčný výrobek za zvýhodněnou cenu).

-„Ovoce do škol“ (žáci každý měsíc dostávají bezplatně krabičky s ovocem, zeleninou nebo 100% ovocnou šťávu).

   

         Naše škola se také každoročně zapojuje do několika charitativních akcí.

 

1 – Každý rok zasíláme na konto adventních koncertů vybrané částky z besídek v MŠ a ZŠ. Zasláno bylo 3.200,-Kč

 

2 - Formou prodeje zvířecích náramků Mořský svět jsme vybrali a zaslali na účet Fondu Sidus 1.750,-Kč. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci na pomoc individuálním pacientům.

 

3 – Nakonec jsme se zapojili do sbírky Občanského sdružení Život dětem, kde jsme formou prodeje magnetek se zvířátky, gumových náramků, přívěsků se žetonem a reflexních srdíček vybrali a zaslali částku 1.340,-Kč. Výtěžek z prodeje je určen pro nemocné, opuštěné a handicapované děti.   

 

5 - Po celý školní rok 2016/2017 jsme sbírali v ZŠ i MŠ víčka pro Adélku Svobodovou.

 

Ve školním roce 2016 / 2017 jsme do MŠ pořídili následující:

Byla zakoupena nová prostěradla pro všechny děti, v prosinci proběhla oprava topení, výměna všech starých radiátorů, v březnu byla vymalována třída a ložnice v místech, kde se měnily radiátory a opraveno linoleum ve třídě a v šatně, v červnu byla zakoupena nová herní sestava na školní zahradu a zakoupen nový koberec do třídy.

 

V roce 2017 proběhla v ZŠ v době jarních prázdnin oprava a výměna pisoárů na WC chlapců, o hlavních prázdninách byl vyměněn koberec v ředitelně školy, dokončeno položení chodníku před školou, dokončen plot podél zahrady školy a navezen další štěrk jako povrch na zahradě školy, na kterou byl také připevněn koš na košíkovou.

 

            Závěrem bych chtěla velmi poděkovat Obecnímu úřadu Zakřany a zejména panu starostovi za vstřícnost, bezproblémovou spolupráci a podporu školy a školky.

 

 

 

 

  V Zakřanech dne 29. 9. 2017   

 

 

 

Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Zakřany

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

(školní rok 2015/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

Zakřany č.p. 134, 664 84  Zastávka u Brna

Tel.: 546 431 468, e-mail: zs_zakrany@iol.cz

 

Část I.

Základní charakteristika školy

 

g.      Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného 

rozhodnutí:

 

Základní škola a Mateřská škola Zakřany

Zakřany 134, 664 84 Zastávka

REDIZO:600 110 940

IČO: 71 00 55 87

 

Zřizovatel školy:   Obec Zakřany

                              Zakřany 7, 664 84 Zastávka

                                

Ředitelka školy: Mgr. Renata Procházková

Všechny druhy a typy škol a školských zařízení:  

·         Základní škola IZO 102 179 689

·         Školní družina IZO 118 300 555

·         Školní jídelna-vývařovna IZO 181 037 165

·         Školní jídelna-výdejna IZO 181 026 805

·         Mateřská škola IZO 107 604 272

 

 

Telefon: 546 431 468, mobil: 739 033 361, e-mail : zs_zakrany@iol.cz,

     Webové stránka: www.zszakrany.cz

     

h.      Málotřídní nebo neúplné školy

 

Školní rok 2014/2015

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

Malotřídní ZŠ

3

5

56

18,66

 

i.        Celkový počet žáků v 1. ročníku: 8

 

      Průměrný počet žáků (56) na učitele (4) celkem za celou školu: 14

 

     d.    Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 zákona č.561/2004 Sb: ANO

 

e.   Zvolený vzdělávací program:.

Název zvoleného vzdělávacího programu

Číslo jednací

V ročníku

ŠVP pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV, druhé vydání s platností ode dne 1. 9. 2010 + dodatek ke druhému vydání ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV, vydán dne 1. 10. 2010 + dodatek k ŠVP ZV č. 1 s platností ode dne 1. 9. 2013

1.- 5.

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - není

 

j.        Zařízení školního stravování (stav k 31. 10. 2015)

 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01

Počet

Počet strávníků

děti a žáci 

zaměstnanci školy

ostatní*

921                  ŠJ  - úplná

-

-

-

-

922                  ŠJ – vývařovna

1

46 ZŠ

 27 MŠ

10

-

923                  ŠJ – výdejna

1

1

46 ZŠ

27 MŠ

8

2

-

Náhradní stravování

-

-

-

-

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy).

 

k.      Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2015

 

Fyzické osoby

3

Přepočtení na plně zaměstnané

1,94

 

 

 

i.        Školní družina, která je součástí základní školy 

 

ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

 k 31. 10. 2015

počet vychovatelů ŠD

Celkem

1

30

fyz.      / přepoč.

1/0,93

 

Školní družina je v provozu od 11:30 do 15:30.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část II.

Údaje o pracovnících školy

přepočtený počet / fyzický počet (k 30. 9. 2015)

 

3.                  Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

 

Celkový počet pedagogických pracovníků

(učitelek ZŠ a učitelek MŠ)

3,3/4 - ZŠ 2,0/2 - MŠ

100%

 

 

2.   Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/2016 nastoupili na školu: 0

3.   Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/2016 nastoupili na školu: 0

4.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/2016 odešli ze  

      školy:0

5.   Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 0,75/1 – ZŠ, 1,56/2 – ŠJ, 1,13/2 – MŠ

6.   Věkové složení učitelů (k 1. 1. 2016)

 

 

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do 35 let

0

1 - ZŠ

35-50 let

0

3 – ZŠ

nad 50 let

0

2 – MŠ

Pracující důchodci nepobírající důchod

0

0

Pracující důchodci pobírající důchod

0

0

Celkem

0

4 - ZŠ 2 – MŠ

Mateřská nebo rodičovská dovolená

0

0 – ZŠ 0 - MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků

        základní školy a mateřské školy + školení nepedagogických pracovníků:

 

 

 

 

Typ kurzu/semináře/ v přednášky

Počet účastníků školy

Výchovné vedení dětí předškolního věku v rodině a mateřské škole

1-GK

Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ

1-GK

Jak individualizovat, když je třída v MŠ plná dětí

2-GK,EP

Příroda v předškolním vzdělávání

1-EP

Jak efektivně připravit předškoláka (prevence VPU)

1-EP

Umíte to s pohádkou…?

1-JS

Jak sestavit plán pedagogické podpory

3-JS, HK, RP

Společné vzdělávání – inkluze v hodinách angličtiny

1-JS

Školní systemické konstelace – jak komunikovat

1-EN

Jak připravit zápis do 1. třídy

1-HK

Učím (se) rád v 1. třídě

1-HK

Novely právních předpisů od 1. 1. 2016

1-RP

InspIS DATA pro MŠ

1-RP

Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem

1-RP

Seminář – „Aktuální změny v práci vedoucího pracovníka“

1-RP

Úpravy ŠVP v systému InspIS po změně RVP ZV

1-RP

Konference „Vzděláváme společně“

1-RP

Individuální vzdělávací program krok za krokem a práce asistenta pedagoga v ZŠ

1-RP

Školení PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance

1-IM

Provedení odborné přípravy preventistů PO

2-ET,GK

Periodické školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO

8

Celkem

 

32

 

 

 

 

  1. Romský asistent: NE                                  Jiný asistent: NE

 

 

 

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků za II. pololetí 2016

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo s

 Vyznamenání

Prospělo       

Neprospě-lo bez (*)

Opakují

1.

7

 

7

0

-

-

2.

9

 

9

0

-

-

3.

13

9

4

-

-

4.

10

8

2

-

-

5.

16

 

12

4

-

-

Celkem za I. stupeň

55

 

45

10

-

-

Celkem za školu

55

45

10

-

-

 

 

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2016

 

 

2. Snížený stupeň z chování:

 

Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

2

0

0

3

0

0

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2015/2016:  0,

 průměr na jednoho žáka: 0

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14): 0

 

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu

 

Školní rok 2015/16

Gymnázia

SOŠ

SOU

Konzervatoř

4 leté studium

6 leté studium

8 leté studium

 

 

 

Počty přijatých žáků

 

-

-

1

-

-

-

 

Část IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

V letošním školním roce v naší škole nebyla provedená kontrola z České školní inspekce.

 

Část V.

Rozhodnutí ředitele (k 31. 8. 2016)

Přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

 

 

Rozhodnutí ředitele (k 31. 8. 2016)

Počet

Počet odvolání

O přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46

13

0

O odkladu povinné školní docházky podle § 37

2

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37

0

0

Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání § 41

0

0

O přestupu žáka podle § 49

0

0

O přijetí do mateřské školy § 165

7 + 1

0

O přijetí podle §34 odst. 9

1

0

O nepřijetí do mateřské školy § 165, § 183

3

1

 

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2016/2017 – nastoupilo 11 

Část VI.

Další údaje o škole

 

Akce pro žáky naší ZŠ ve školním roce 2015/2016

 

 

Září – 1. září v 8.00 začal nový školní rok 2015/2016. Do naší školy letos nastoupilo celkem 56 dětí (8 – 1. ročník, 9 – 2. ročník, 13 – 3. ročník, 10 – 4. ročník, 16 – 5. ročník).

Na zahajovacím táboráku jsme se seznámili s našimi novými prvňáčky, které máme 4 ze Zakřan, 4 z Lukovan a jsou to 2 děvčata a 6 chlapců.

Říjen – Navštívili jsme tradiční zahrádkářskou výstavu ovoce a zeleniny v sále Obecního úřadu v Zakřanech, která nás vždy mile překvapí. Obrázky našich dětí jsme opět přispěli k výzdobě sálu.

Pracovnice střediska volného času Ivančice k nám přijely s výukovým programem s názvem Pošli to dál. V tomto programu se žáci zamysleli nad tím, co je dobrý skutek, jak mohou pomoci svým blízkým, lidem kolem sebe, ale i někomu úplně cizímu. Nakonec si vyrobili list dobrých skutků.

Koncem října jsme uspořádali tradiční 8. putování s broučky, které žádný podzim nesmí chybět. Je to velmi oblíbená a vydařená akce, které se letos zúčastnilo cca 80 dětí. S sebou přivedly jednoho až dva dospěláky. Počasí nám přálo, z rozhlasu hrály brouččí pohádky a v cíli na nás čekal teplý čaj, na děti fidorka a oheň, na kterém si někteří opekli zřejmě poslední letošní špekáčky. Vypustili jsme i balonky štěstí.

Listopad – Hned v pondělí po podzimních prázdninách jsme vyrazili do Brna na hranou pohádku ČERT A KÁČA. Byla to veselá výpravná činoherní pohádka s písničkami o hubaté Káče, kterou čert odnese do pekla a pak toho pořádně lituje, protože Káča je horší než deset Luciferů. Naštěstí je tu ještě ovčák Jíra, a tak nakonec všechno dobře dopadlo.

Čtyři naši žáci se zúčastnili okresního přeboru škol v šachu a obsadili krásné 3. místo, za což jim patří velká pochvala. Byli to Martin Žaža, Jan Kupka, Ondřej Kupka a David Žaža.

V listopadu jsme se také všichni společně připravovali na náš vánoční jarmark, který proběhl 26. – 27. 11. v sále Obecního úřadu Zakřany. Naši žáci vyrobili vánoční svícny ve tvaru hvězdičky, skleněné lampičky, zápich anděla, závěsný stromeček a upekli výborné perníky. Společně s rodiči jsme ještě vyrobili vánoční věnce a svícny.

27. 11. jsme se již po osmé sešli na slavnostním rozsvěcování vánočního stromu před Obecním úřadem, dali si teplý čaj, výborný svařák, vánoční cukroví, zazpívali si vánoční písně, koledy, naši žáci přednesli básničky a užili si pěkný večer před 1. Adventní nedělí.

Prosinec – V prosinci nás navštívil Mikuláš s andílky a čerty a každý žák si domů odnesl mikulášský balíček, který si zasloužil tím, že musel říct nějakou básničku.

11. prosince plánujeme tradiční vystoupení pro seniory, 15. prosince proběhne vánoční besídka v tělocvičně školy a 22. prosince školní besídka.

Leden

- Od ledna probíhá 1x měsíčně pro žáky 3. – 5. ročníku konverzace v AJ s rodilým mluvčím a celou vyučovací hodinu žáci mluví pouze anglicky, aby si zvykli a nebáli se angličtinu používat

- 18. ledna jsme měli každoroční zápis do 1. tříd. Tentokrát u něj byli přítomni rodiče společně s našimi předškoláky a ihned viděli, co dětem šlo nebo v čem se naopak musejí zlepšit před nástupem do školy. K zápisu přišlo celkem 14 dětí a pravděpodobně jich po odkladech školní docházky do 1. třídy nastoupí 11.

Únor

- 6. února jsme pořádali tradiční maškarní karneval. Letos POHÁDKOVÝ KARNEVAL poprvé moderovali bratři Polanští z Říčan. Všem přítomným se moc líbil a nikdo neodešel bez odměny.

-11. února jsme se autobusem vydali do Ivančic na divadelní vystoupení O pračlovíčkovi.

Byl to veselý výlet do světa dinosaurů a ptakoještěrů. Vyprávěl o tom, jak pračlovíček rozdělal oheň, postavil první domeček a zjistil, že ve dvou jde všechno líp. 

Březen

- 17. března jsme ve škole měli projektový den - VELIKONOČNÍ DÍLNY, na kterých naši žáci pekli perníky, vyráběli zápichy, velikonoční zajíčky z kelímků, malovali velikonoční vajíčka a kuřátka.  

-21. března proběhlo tradiční VÍTÁNÍ JARA s vynášením MORENY a kulturním programem před Obecním úřadem v Zakřanech a 22. února VELIKONOČNÍ VÝSTAVA S JARMARKEM v sále Obecního úřadu. 

Duben

- 5. dubna proběhla v tělocvičně přednáška o hudebních nástrojích s názvem VÝVOJ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ OD PRAVĚKU PO SOUČASNOST. Vše bylo provázeno praktickými ukázkami téměř padesáti různých nástrojů dechových a strunných a žáci se do přenášky zapojili i vlastním zpěvem.

- 15. dubna si naši žáci vyrobili vlastní triko technikou sítotisku a někteří je už nosí do školy.

- 19. dubna jsme měli HUDEBNÍ DÍLNY- Žáci se seznámili se znaky a druhy hudebních směrů a nakonec ve skupinách rapovali na známé lidové písně. Opravdu se jim to povedlo.

- 20. dubna k nám přijela policistka z Rosic na besedu s našimi žáky. Společně si promítli

4 příběhy a poté o nich besedovali, jak se v určitých situacích chovat, čeho se vyvarovat, co nikdy nedělat 

- Ve čtvrtek 21. dubna jsme se jako škola také připojili ke DNI ZEMĚ úklidem okolí školy a stráně u silnice před školou. Všem zúčastněným (žákům i učitelkám) patří velký dík. Opravdu odvedli velký kus práce.

- 28. dubna proběhl tradiční čarodějnický rej s ohněm a opékáním párků  

Květen

- 5. května proběhlo tradiční vystoupení pro seniory ke Dni matek.

-12. května - společná besídka ke DNI MATEK + pasování předškoláků na školáky + pasování prvňáčků na čtenáře

- 17. května se uskutečnil výukový program První pomoc - Žáci se díky tomuto programu naučili základům první pomoci, jak a kdy ji mají poskytnout. Poznali základní úrazy, které se jim mohou stát doma i venku a co v těchto situacích mají dělat. Sami si vyzkoušeli stabilizovanou polohu, naučili se pracovat s obvazy, trojcípým šátkem, ale i simulaci telefonního hovoru na záchrannou službu.

Červen

- 8. června nás čekal poslední výukový program Střediska volného času Ivančice s názvem  Umíme si hrát i sami - Žáci se v tomto programu naučili hrát hry, při kterých nikoho nepotřebují ani počítač. Hry – skákání přes švihadlo, guma, kuličky, balón, panák a další.

- 9. června jsme se zúčastnili Olympiáda 1. stupně mikroregionu Kahan na stadionu Baníku Zbýšov, kde jsme vybojovali 1. Místo v kategorii 4. – 5. ročník

- 12. června proběhl tradiční POHÁDKOVÝ LES, který měl opět velkou účast

- 14. a 15. června proběhla MALÁ MATURITA ŽÁKŮ 5. ročníku

- 15. června k nám přijeli Hasiči z Čepro Střelice a provedli zde ukázku své práce našim žákům a dětem  

- Od pondělí 20. června do pátku 24. června jsme byli na škole v přírodě do RS Nesměř

 u Velkého Meziříčí. Téma ŠVP byla Sportovní škola v přírodě

- V posledním školním týdnu se uskutečnily tyto akce: tancování se skupinou MIGHTY SHAKE, výukový program MOBILNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ v tělocvičně školy, pexesiáda, piškvorkiáda, ochutnávka ovoce a zeleniny, závěrečný táborák s rodiči, spaní ve škole, rozlučkové odpoledne s páťáky a úklid tříd před malováním.

 

 

Akce pro děti naší MŠ ve školním roce 2015/2016

 

Září                 Do MŠ nastoupilo 27 dětí.

                        Logopedka Mgr. Fialová z Rosic vyšetřila v MŠ přihlášené děti.

 

Říjen               Přispěli jsme s dětmi našimi výrobky a výkresy na výstavu místních                                 zahrádkářů, která byla 3. a 4. října.

                        6. 10. jsme jeli do Babic na hudebně- divadelní představení

                       ,,Tetiny na podzim,,

                        15. 10. Jsme navštívili MŠ Lukovany, kde jsme viděli divadelní pohádku

                        ,,O zajíčkovi,,

                        23.10. jsme si společně s rodiči posvítili večer na procházce s broučky.

 

Listopad         12.11. bylo v MŠ hudební představení ,,Muzikoterapie,, Evy Sádlikové, při                       kterém  byly děti zapojeny do hry na hudební nástroje.

                        18.11. nás navštívil p.Hruška z Brna s pohádkou ,,O Červené Karkulce,,

                        Začali jsme tvořit a vyrábět na vánoční jarmark a nacvičovat program na                                     vánoční besídku.

 

Prosinec         4.12. nás v MŠ navštívil Mikuláš a děti dostaly mikulášskou nadílku.

                        10.12. opět v MŠ divadelní představení - pohádka ,,Liška Bystrouška,,

                        11.12. jsme s vánočním programem potěšili místní seniory na jejich                               vánočním  posezení v sále OÚ.

                        17.12. se konala vánoční besídka v MŠ.

 

Leden              V tomto měsíci jsme intenzivně připravovali předškoláky k zápisu do ZŠ,

                        u zápisu bylo 7 dětí.

                        27.1. přijelo do MŠ divadlo Sandry Riedlové s nástrojovým programem

                        k ,,Africkému příběhu,, - hudebně-divadelní představení.

 

Únor               První únorový týden se nesl ve znamení příprav na karneval, který se konal

                        v sobotu 6.2. v sále OÚ.

                        16.2. divadelní představení ,,Raneček veselých pohádek,, p.Inky Horákové

                        z Brna.

                        Počet dětí v tomto měsíci z důvodu chřipkového onemocnění klesl, po

                        jarních prázdninách se děti vrátily zdravé a v plném počtu.

 

Březen            Začali jsme tvořit na velikonoční jarmark a těšit se na jaro, které jsme

                        přivítali na návsi krátkým programem 21.3.

                        22.a 23.3. jsme chodili po vsi s velikonoční koledou.

 

Duben             5.4. jsme navštívili ZŠ na hudebním představení,,Babička Chrota,,

                        29.4. jsme prožili čarodějnický den v MŠ, všichni převlečeni za čaroděje.

 

Květen            Divadelní představení v MŠ ,,Černoušek v Asii,, na které jsme pozvali také děti

                        z MŠ Lukovany.

                        5.5. jsme vystoupili s dětmi v sále OÚ pro seniory ke dni matek.

                        12.5. jsme měli besídku pro maminky v tělocvičně ZŠ

                        20.5. jsme navštívili MŠ Babice na hudebním představení p. Vojkůvky, kde si

                        děti také zazpívaly.

                        26.5. výlet do místního AZOSU, děti se mohly zblízka podívat do kravínů.

                        31.5. školní výlet - společně s rodiči jsme jeli na kozí farmu do Ratibořic, kde

                        jsme se dověděli hodně o chovu koz a také jsme ochutnali dobroty z kozího                    mléka.

 

Červen            1.6. jsme hledali  s dětmi v lese schovaný poklad, ve kterém byl ukrytý dárek

                         k jejich svátku.

                        2.6. si děti pochutnaly na zmrzlinovém poháru v místní restauraci ,,Na

                        sokolovně,,

                        8.6. se 10 dětí z MŠ zúčastnilo Olympiády na stadionu TJ Čechie v Zastávce.

                        10.6. se děti svezly vláčkem a prohlédly si vláčkové depo ve Zbýšově.

                        12.6. bylo pro děti i jejich rodiče připraveno nedělní odpoledne plné pohádek

                        v pohádkovém lese.

                        15.6. jsme byli pozváni do ZŠ, kde jsme v prostorách před budovou školy                         viděli zajímavou ukázku hasičského zásahu a mohli jsme si všichni

                        prohlédnout hasičskou techniku. To se dětem velmi líbilo.

                        20.6. jsme jeli do MŠ Lukovany na pohádku,,Krakonošovy bylinky,,

                        28.6. opět návštěva ZŠ, kde si děti mohly zajezdit na opravdickém dopravním

                        hřišti a naučit se mnohému důležitému o dopravním provozu.

 

 

 

 

 

Kroužky v ZŠ (stav k 15. 10. 2015)

 

Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Sluníčko (pro předškolní děti)

1

13

 

Kroužky v ZŠ pod DDM Zastávka (stav k 1. 10. 2015)

 

Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Výtvarný kroužek

1

12

Hudebně-pohybový kroužek

1

 12

Angličtina hrou 1. – 2. třída

1

8

Angličtina hrou 3. – 4. třída

1

14

Sportovní kroužek

1

17

 

 

 

Část VII.

Poradenské služby v základní škole

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

a)         počty

 

fyzický počet

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

výchovný poradce

0

-

-

školní metodik prevence

1

-

-

 

 

Úvazek

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

školní psycholog

0

-                                         

-

        školní speciální pedagog (netřídní)*

          0                    

-                                     

-

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

b)         věková struktura

 

do 35let

35 – 50 let

50 let–důch. Věk/z toho důchodci

výchovný poradce

           0

         0                              

                  0

školní metodik                                                  prevence

0

         1

                  0

školní psycholog

           0                   

         0                   

                  0

školní speciální pedagog

           0          

         0

                  0

 

2. Individuální integrace – počet žáků 0

 

 

Část VIII.

 

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

Školní rok 2015/2016

 

 

1.      Úvod

 

V rámci minimálního preventivního programu poskytujeme žákům vědomosti v dané oblasti, pomáháme předcházet problémům se sociálně patologickými jevy, jako je kouření, pití alkoholu, experimentování s drogami, šikana, rasismus, násilí a nesnášenlivost. Na realizaci tohoto programu se podílejí všichni zaměstnanci školy, důležitá je spolupráce s rodiči.

 

 

2.      Cíle prevence

 

3        Vést žáky ke zdravému způsobu života

4        Vést žáky k odpovědnosti za své chování

5        Pomáhat dětem hledat pomoc při řešení problémů

6        Vést žáky k samostatnému rozhodování

7        Zapojit žáky do tvorby zdravého a estetického prostředí

8        Vytvářet příznivé klima ve třídě

 

 

3.       Realizace

 

3.1  Výchovně vzdělávací působení proti patologickým jevům

 

 

·         Přírodní látky, jejich prospěšnost, škodlivost, jedovaté rostliny, houby

·         Léky, vitamíny, zásady užívání, rizika užívání léků bez doporučení lékaře

·         Dovednost odmítat drogy včetně cigaret a alkoholu

·         Chemické prostředky užívané v domácnosti a správná manipulace s nimi

·         Hodnota zdraví

·         Mezilidské vztahy

·         Řešení problémů, pomoc dospělých

·         Instituce pomáhající při problémech s návykovými látkami

·         Linka důvěry, dětská krizová centra

·         Včasné diagnostikování soc. patologických jevů – šikana, záškoláctví, kouření, drogy, vandalismus

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Konkrétní zapracování okruhů do jednotlivých ročníků a předmětů

 

1. ročník

 

Prvouka

Rodina a přátelé

Zdravá výživa

Nemoc, úrazy

První pomoc

Zdravý životní styl

Sebeúcta, sebedůvěra

Dopravní výchova

Pomoc druhým

 

     Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

       2. ročník

 

        Prvouka

Já a moji kamarádi

Léky

Zdraví a nemoc

Zdravá výživa

Rodina

 

         Čtení

Pomoc druhým

Vztahy mezi dětmi

Vztahy mezi dětmi a dospělými

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

          3. ročník

 

          Prvouka

Lidské tělo

Životospráva

Rodina

Režim dne

Zdravý životní styl

 

        Čtení

Sebeúcta, sebedůvěra

Rodina

Lidské rasy

 

        Výtvarná výchova

 

Člověk v pohybu

První pomoc

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

        4. ročník

 

         Přírodověda

Naše zdraví a tělo

         

          Vlastivěda

Ochrana životního prostředí

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

Zdravý životní styl

 

        Čtení

Vztahy ve třídě

Rodina

Lidské rasy

 

 

          5. ročník

        

          Přírodověda

Lidský organismus

Rodina

Muž a žena

          

          Vlastivěda

Člověk a prostředí

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

Posílení fyzické odolnosti

Odolnost vůči stresu

 

         Čtení

 

Řešení problémů, vztahy

Odpovědnost za své chování

Lidské rasy

 

 

3.3  Volnočasové aktivity

 

Angličtina hrou  – Mgr. Jana Saláková

Angličtina hravě – Mgr. Jana Saláková

Výtvarný kroužek – Anita Svačinová

Hudebně – pohybový kroužek – Mgr. Helena Kopáčková

Sluníčko – setkávání dětí předškolního věku – Mgr. Helena Kopáčková

Sportovní kroužek –  Mgr. Eva Ptáčková

 

 

3.4  Jednorázové aktivity

 

Výukové programy zaměřeny na zdravý životní styl, prevenci soc. patologických jevů, bezpečnost v silničním provozu

      Klima třídy  - zjišťování vztahů mezi dětmi v kolektivu pod vedením třídního učitele nebo

      specializovaného pracovníka.

                            

 

 

3.5      Spolupráce s rodiči

 

Informace na třídních schůzkách

Informační letáky

Konzultační hodiny – každý první čtvrtek v měsíci

Putování s broučky

Příprava vánočního jarmarku

Společná posezení u táborového ohně

Příprava pohádkového lesa

Pomoc rodičů při zajištění odměn pro děti na škole v přírodě

 

 

     Strategie uplatňované při aplikaci Minimálního preventivního

     programu:

 

1. -3. ročník

-          výchova ke zdravému životnímu stylu

-          navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole

-          včasné odhalování specifických poruch učení

-          spolupráce s rodiči

-          základy etické a právní výchovy

 

4. – 5. ročník

-          výchova ke zdravému životnímu stylu

-          rozvoj etického a právního vědomí, občanských postojů

-          všestranný rozvoj osobnosti žáka, vyloučení rizik

-          důraz na spolupráci s rodiči

-          nabídka volnočasových aktivit

Část IX.

Změny ve vedení školy

 

V letošním školním roce žádné změny ve vedení školy neproběhly.

 

Část X.

Zhodnocení a závěr

             Naše základní škola je malotřídní s pěti ročníky 1. stupně ve třech třídách a práce v nich je přizpůsobena jejím možnostem. Snažíme se uskutečňovat výuku i celkovou výchovu žáků s co největším individuálním přístupem, spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků a snažíme se jim vyjít vstříc a najít vždy to nejlepší pro jejich dítě. Na některých akcích, které pořádala naše škola, se podíleli i rodiče našich žáků. Nejvíce nám pomáhali s těmito akcemi: Pohádkový les, vánoční jarmark.

 

              Žáci a děti se pravidelně zúčastňují různých kulturních akcí, výletů, soutěží, které pořádá naše škola. Název akce a krátké vysvětlení je uvedeno v části VI. s názvem „Další údaje o škole, kde jsou uvedeny Akce pro žáky naší ZŠ ve školním roce 2015/2016 a Akce pro děti naší MŠ ve školním roce 2015/2016.“

 

          V letošním školním roce stále pokračujeme v těchto pro nás již tradičních projektech:

- „Školní mléka“(žáci mají každý školní den nárok na 1 mléčný výrobek za zvýhodněnou cenu).

-„Ovoce do škol“ (žáci každý měsíc dostávají bezplatně krabičky s ovocem, zeleninou nebo 100% ovocnou šťávu).

   

         Naše škola se také každoročně zapojuje do několika charitativních akcí.

 

1 – Na podzim se děti a žáci MŠ a ZŠ zúčastnili veřejné sbírky formou směsice předmětů – záložky, motanice, tetování, samolepky, bludiště, pohlednice, hopíci – vše s motivem koní. Na podporu sdružení CPK-CHRPA bylo vybráno v MŠ 190,-Kč a v ZŠ 630,-Kč,

Zasláno bylo 820,-Kč

 

2 – Každý rok také zasíláme na konto adventních koncertů vybrané částky z besídek v MŠ (1.505,-Kč) a ZŠ (1.595,-Kč). Zasláno bylo 3.100,-Kč

 

3 - Formou prodeje náramků, přívěšků a knih Světoví lepíci jsme vybrali a zaslali na účet Fondu Sidus 1.725,-Kč. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci na pomoc individuálním pacientům.

 

4 – Nakonec jsme se zapojili do sbírky Občanského sdružení Život dětem, kde jsme formou prodeje magnetek, klipů, náramků, přívěsků se žetony, kávou, CD, vybrali a zaslali částku 2.085,-Kč. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc vážně nemocným dětem, o které se celodenně starají jejich rodiče, většinou maminky-samoživitelky a to na zakoupení různých rehabilitačních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků a podobně, k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče, kterou stav nemocných dětí vyžaduje. 

 

5 - Po celý školní rok 2015/2016 jsme sbírali v ZŠ i MŠ víčka pro Kubíčka Sedláčka ze Zbýšova.

 

          V letošním školním roce jsme v Základní škole Zakřany pokračovali v malování. Na bílo byly natřeny všechny dveře a v době hlavních prázdnin jsme vymalovali WC dívek, chlapců, personálu, výdejnu stravy a 2 největší třídy školy. Také byla opravena, natřena a oplechována zídka u školy, natřen plot s vraty a postaven nový plot kolem školní zahrady. Na konci hlavních prázdnin byla ještě vyměněna světla na hlavní chodbě za lépe svítící zářivky.

 

            V Mateřské škole Zakřany byla o jarních prázdninách byla kompletně vyměněna stará kuchyňská linka ve výdejně stravy za novou, pro všechny děti byla zakoupena nová lehátka na spaní a nové povlečení a v měsíci srpnu byly na školní zahradě odstraněny závady hracích prvků: Byla vyměněna kreslící tabule, nová střecha na domečku a všechny prvky byly natřeny novým nátěrem. Nad pískovištěmi bylo zhotoveno zastínění, které bude chránit děti v letních měsících před sluncem.

 

            Závěrem děkuji Obecnímu úřadu Zakřany za podporu školy a školky

a bezproblémovou spolupráci.

 

 

 

 

  V Zakřanech dne 29. 9. 2016   

 

 

 

Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy    

 

Základní škola a Mateřská škola Zakřany

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

(školní rok 2014/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

Zakřany č.p. 134, 664 84  Zastávka u Brna

Tel.: 546 431 468, e-mail: zs_zakrany@iol.cz

 

Část I.

Základní charakteristika školy

 

j.        Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného 

rozhodnutí:

 

Základní škola a Mateřská škola Zakřany

Zakřany 134, 664 84 Zastávka

REDIZO:600 110 940

IČO: 71 00 55 87

 

Zřizovatel školy:   Obec Zakřany

                              Zakřany 7, 664 84 Zastávka

                                

Ředitelka školy: Mgr. Renata Procházková

Všechny druhy a typy škol a školských zařízení:  

·         Základní škola IZO 102 179 689

·         Školní družina IZO 118 300 555

·         Školní jídelna-vývařovna IZO 181 037 165

·         Školní jídelna-výdejna IZO 181 026 805

·         Mateřská škola IZO 107 604 272

 

 

Telefon: 546 431 468, mobil: 739 033 361, e-mail : zs_zakrany@iol.cz,

     Webové stránka: www.zszakrany.cz

     

k.      Málotřídní nebo neúplné školy

 

Školní rok 2014/2015

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

Malotřídní ZŠ

3

5

54

18

 

l.        Celkový počet žáků v 1. ročníku: 9

 

      Průměrný počet žáků (54) na učitele (4) celkem za celou školu: 13,5

 

     d.    Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 zákona č.561/2004 Sb: ANO

 

e.   Zvolený vzdělávací program:.

Název zvoleného vzdělávacího programu

Číslo jednací

V ročníku

ŠVP pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV, druhé vydání s platností ode dne 1. 9. 2010 + dodatek ke druhému vydání ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV, vydán dne 1. 10. 2010 + dodatek k ŠVP ZV č. 1 s platností ode dne 1. 9. 2013

1.- 5.

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - není

 

l.        Zařízení školního stravování (stav k 31. 10. 2014)

 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01

Počet

Počet strávníků

děti a žáci 

zaměstnanci školy

ostatní*

921                  ŠJ  - úplná

-

-

-

-

922                  ŠJ – vývařovna

1

37ZŠ

 27MŠ

9

-

923                  ŠJ – výdejna

1

1

37ZŠ

27MŠ

7

2

-

Náhradní stravování

-

-

-

-

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy).

 

m.    Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2014

 

Fyzické osoby

3

Přepočtení na plně zaměstnané

1,94

 

 

 

j.        Školní družina, která je součástí základní školy 

 

ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

 k 31. 10. 2014

počet vychovatelů ŠD

Celkem

1

30

fyz.      / přepoč.

1/0,67

 

Školní družina je v provozu od 11:45 do 15:30.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část II.

Údaje o pracovnících školy

přepočtený počet / fyzický počet (k 30. 9. 2014)

 

4.                  Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

 

Celkový počet pedagogických pracovníků

(učitelek ZŠ a učitelek MŠ)

3,59/4 - ZŠ 2,0/2 - MŠ

100%

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb.

4,0/4 – ZŠ  2,0/2 – MŠ

100%

 

 

2.   Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2014/2015 nastoupili na školu: 0

3.   Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2014/2015 nastoupili na školu: 0

4.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2014/2015 odešli ze  

      školy:0

5.   Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 0,75/1 – ZŠ, 1,56/2 – ŠJ, 1,13/2 – MŠ

6.   Věkové složení učitelů (k 1. 1. 2015)

 

 

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do 35 let

0

1 - ZŠ

35-50 let

0

3 – ZŠ

nad 50 let

0

2 – MŠ

Pracující důchodci nepobírající důchod

0

0

Pracující důchodci pobírající důchod

0

0

Celkem

0

4 - ZŠ 2 – MŠ

Mateřská nebo rodičovská dovolená

0

1 – ZŠ 0 - MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků

        základní školy a mateřské školy + školení nepedagogických pracovníků:

 

 

 

 

Typ kurzu/semináře/přednášky

Počet účastníků školy

Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě

1

Diagnostika schopností v oblasti čtení a psaní

3

Rozšíření číselného oboru do 100

1

Násobilka a dělení v obou násobilek

1

Hudební výlet do ZOO

1

Řemesla a povolání s hudbou a pohybem

1

Výuka vyjmenovaných slov krok za krokem

1

Anglický jazyk činnostně v 5. ročníku

1

Geometrie ve 3. a 4. ročníku

1

Moderní směry ve výuce TV na ZŠ a metodika TV se zaměřením na BOZ

1

Rodina, proměny současné rodiny, aktuální problémy

1

Setkání metodiků prevence

1

Pracovní setkání v PPP Ivančice

1

Aktuální změny v práci vedoucího pracovníka 4 - MŠ

1

Novely právních předpisů od 1. 1. 2015

1

Seminář pro ředitele ZŠ – prevence kriminality dětí

1

Dietní stravování ve ŠJ, alergeny potravin, legislativa ŠJ, vnitřní audit pro rok 2015

3

Poučení dle vyhlášky ČÚBP č. 50/78 Sb.

7

Školení PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance

2

Provedení odborné přípravy preventistů PO

2

Školení a přezkoušení obsluhy plynových a tlakových zařízení

1

Periodické školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO

8

Celkem

 

41

 

 

 

 

  1. Romský asistent: NE                                  Jiný asistent: NE

 

 

 

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků za II. pololetí 2015

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo s

 Vyznamenání

Prospělo       

Neprospě-lo bez (*)

Opakují

1.

9

 

9

0

-

-

2.

13

 

11

2

-

-

3.

10

9

1

-

-

4.

16

11

5

-

-

5.

5

 

4

1

-

-

Celkem za I. stupeň

53